เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 23 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม   
ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด   
ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล   
ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 23 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม   
ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด   
ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล   
ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %