เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 20 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอจังหาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงขวัญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเขาหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมรัตต์   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสรวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอก   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี   
ที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 20 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอจังหาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงขวัญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเขาหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมรัตต์   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสรวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอก   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี   
ที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %