เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 19 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย   
ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา   
ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน   13,3679,3389,24066,42058,58254,745-396.89 %-527.33 %-492.48 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร   45,80447,44957,07974,91166,20759,557-63.55 %-39.53 %-4.34 %
ที่ทำการปกครองอำเภอพนม   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   
ที่ทำการปกครองอำเภอวิภาวดี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระ   
รวม59,17156,78766,319141,331124,789114,301-138.85 %-119.75 %-72.35 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 19 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย   
ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา   
ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน   6,6535,2085,1886,1197,61911,4678.03 %-46.31 %-121.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร   8,8229,44913,4244,6432,6732,82647.37 %71.71 %78.95 %
ที่ทำการปกครองอำเภอพนม   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   
ที่ทำการปกครองอำเภอวิภาวดี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระ   
รวม15,47414,65718,61210,76210,29314,29330.45 %29.78 %23.20 %