ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %0.00 %29.66 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %10.52 %83.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-3.82 %56.41 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %21.92 %85.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %12.96 %87.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %91.40 %89.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %20.02 %90.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %53.27 %94.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี10.00 %100.00 %0.00 %96.67 %-ผ่าน0.05.0
กรมประชาสัมพันธ์50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %76.37 %85.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %31.82 %99.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %55.74 %57.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1190.91 %90.91 %14.05 %55.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %17.60 %17.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10174.26 %64.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-19.08 %91.05 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %26.68 %91.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %97.62 %10.33 %93.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-14.50 %59.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.99 %90.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %0.00 %-75.28 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-58.99 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %55.80 %94.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %16.99 %70.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ7197.18 %97.18 %17.36 %78.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %78.19 %80.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2365.22 %69.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ1492.86 %92.86 %50.83 %83.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10875.00 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.67 %80.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)20.00 %100.00 %0.00 %89.18 %-ผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %50.10 %93.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-15.85 %78.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %18.07 %44.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.16 %97.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร550.00 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %11.82 %90.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %25.84 %78.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %23.34 %83.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %-5.84 %80.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %31.39 %59.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %44.91 %93.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %9.88 %94.09 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %0.00 %29.60 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %20.23 %32.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %3.82 %39.28 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %-20.77 %60.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %23.91 %97.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %57.53 %60.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.99 %88.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %25.30 %84.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %39.29 %46.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %31.07 %86.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %11.53 %90.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-25.64 %87.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %38.74 %69.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-0.66 %90.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %-2.27 %76.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %39.24 %80.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2896.43 %89.29 %44.51 %12.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %47.98 %96.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %58.83 %96.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.11 %98.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %26.58 %96.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %50.70 %96.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %46.35 %87.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %20.68 %93.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน3396.97 %96.97 %31.97 %52.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %38.94 %96.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %18.65 %94.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %1.72 %88.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.35 %99.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-78.36 %67.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %14.11 %64.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %57.12 %88.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.96 %93.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %59.04 %94.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %84.22 %94.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %80.78 %91.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %19.49 %60.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %43.96 %47.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %100.00 %0.00 %94.60 %-ผ่าน0.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %24.71 %57.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %8.26 %37.96 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %33.74 %76.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %17.36 %84.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %52.07 %96.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %96.93 %71.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %49.95 %80.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมศิลปากร 6671.21 %71.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %78.76 %94.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.85 %86.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-60.91 %95.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-24.37 %98.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน666.67 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-63.16 %88.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %-40.81 %40.46 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %55.03 %70.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 2696.15 %100.00 %-24.93 %78.14 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-17.04 %92.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %19.92 %86.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %29.20 %80.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %26.52 %84.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %10.25 %67.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.02 %88.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.20 %93.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %-10.80 %95.57 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %1.40 %90.07 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %95.47 %94.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %25.66 %95.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.47 %97.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.47 %28.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %41.73 %92.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.15 %90.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %63.75 %98.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10823.53 %27.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-51.63 %83.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %44.44 %-9.94 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0