สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %38.48 %90.96 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %23.98 %79.44 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงบประมาณ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %76.79 %89.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %28.47 %88.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.52 %85.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %69.97 %98.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %31.70 %97.25 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %39.05 %96.73 %ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %27.33 %37.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1163.64 %54.55 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองทัพบก10173.27 %71.29 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %31.82 %54.95 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %8.49 %-25.40 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %7.00 %96.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %4.83 %91.84 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง10.00 %100.00 %0.00 %97.17 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %18.39 %90.93 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %79.27 %97.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.64 %94.25 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %0.00 %-75.50 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %0.00 %-18.97 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพลศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %24.02 %63.10 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %38.33 %76.02 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1392.31 %92.31 %57.85 %85.43 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2330.43 %43.48 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการผู้สูงอายุ1435.71 %35.71 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-49.23 %73.86 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %26.48 %68.78 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-69.65 %60.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมประมง1100.00 %100.00 %2.80 %62.89 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %2.31 %83.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.74 %96.87 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.23 %89.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %26.59 %77.57 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %38.29 %85.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %8.93 %-3.51 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %52.66 %93.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %7.42 %94.00 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %35.40 %95.90 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %11.75 %39.18 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-6.09 %92.04 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %5.50 %31.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %18.59 %71.21 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %33.00 %98.89 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %75.99 %95.91 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.40 %50.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %54.02 %86.35 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ10.00 %100.00 %0.00 %57.96 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมป่าไม้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม20.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10.00 %100.00 %0.00 %82.64 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.08 %70.76 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %5.62 %92.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %29.07 %73.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุตุนิยมวิทยา 2851.85 %35.71 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %51.99 %97.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %63.28 %97.24 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.94 %98.21 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.10 %97.11 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %33.66 %96.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.86 %93.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %19.02 %87.44 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3330.30 %24.24 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.52 %89.36 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %12.03 %86.94 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10.00 %100.00 %0.00 %88.76 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %73.78 %97.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %36.53 %84.61 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %23.51 %28.19 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %28.68 %56.90 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.96 %73.90 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %64.90 %96.43 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.80 %90.96 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %85.39 %91.30 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %40.19 %56.63 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 955.56 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %53.00 %35.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %30.27 %88.74 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %46.09 %96.39 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.02 %75.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %-13.25 %74.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %68.38 %73.10 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6689.39 %86.36 %37.77 %98.24 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %84.29 %96.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %82.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-55.61 %87.08 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน475.00 %100.00 %0.00 %88.18 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการแพทย์ 2680.77 %73.08 %-8.24 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมควบคุมโรค 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์30.00 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %23.37 %81.63 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %37.30 %78.06 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %34.50 %88.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %48.23 %88.08 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %1.44 %96.06 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่580.00 %80.00 %10.41 %79.30 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.85 %95.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.05 %98.46 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.36 %27.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %39.60 %60.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %38.47 %91.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10876.67 %82.41 %0.00 %52.26 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ