ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %42.85 %78.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %11.82 %39.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %19.68 %65.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.50 %79.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %1.51 %86.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %24.89 %86.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %20.96 %67.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %46.13 %86.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %27.02 %93.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %26.46 %78.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %53.32 %82.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %25.77 %97.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %61.83 %59.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %39.63 %55.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %12.17 %16.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %81.19 %41.62 %33.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %5.83 %87.52 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %34.45 %86.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-64.75 %89.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %16.88 %88.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-12.74 %44.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %100.00 %0.00 %88.10 %-ผ่าน0.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-64.52 %25.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-85.51 %80.91 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-53.29 %82.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %75.47 %93.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %42.17 %77.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %27.55 %85.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %27.27 %68.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %28.55 %79.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %77.13 %71.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2330.43 %34.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %69.74 %84.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10897.22 %98.15 %-13.88 %74.39 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %27.47 %26.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-130.42 %48.91 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %63.01 %88.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-2.04 %65.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %17.61 %77.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %88.55 %95.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร575.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %20.28 %70.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %36.95 %63.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %6.35 %38.55 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %86.22 %90.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %42.19 %-12.42 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %20.96 %50.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %13.46 %28.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %14.46 %43.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %37.18 %90.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.34 %51.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %46.45 %78.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %18.09 %37.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %36.85 %23.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %36.37 %30.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %16.95 %83.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %10.68 %55.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %29.67 %58.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %19.59 %89.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %19.45 %63.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %38.04 %64.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2896.30 %100.00 %29.99 %67.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.98 %91.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %58.28 %95.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %62.36 %93.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %68.41 %76.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %35.51 %92.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %53.01 %90.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %47.74 %82.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %30.93 %83.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %37.84 %68.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %41.12 %84.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.06 %77.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %26.39 %73.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.32 %93.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %36.16 %70.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %21.68 %35.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-59.32 %60.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %26.26 %30.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %20.52 %27.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %60.10 %68.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %15.50 %77.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %90.62 %55.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.75 %82.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %48.71 %55.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %80.93 %73.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %9.09 %46.72 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %43.32 %9.92 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %19.17 %55.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %27.56 %44.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %38.74 %84.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %34.86 %82.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %62.31 %93.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.56 %69.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %57.60 %79.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %42.36 %63.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมศิลปากร 6692.42 %89.23 %32.39 %97.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %81.07 %92.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %71.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %42.66 %87.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-71.05 %74.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %88.52 %92.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %0.51 %81.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-38.93 %78.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %22.93 %50.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.49 %66.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %18.50 %69.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %2.48 %62.98 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %95.51 %67.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-37.98 %90.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %28.32 %70.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %37.39 %71.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %35.48 %77.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %12.50 %60.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %57.63 %79.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.75 %78.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %31.38 %92.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %14.62 %73.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.77 %93.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %26.02 %83.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %56.01 %92.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %36.56 %34.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %51.72 %64.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.95 %89.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %72.34 %98.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10894.19 %94.39 %27.94 %30.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-55.32 %72.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %51.12 %-72.36 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0