ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %38.59 %77.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %1.86 %27.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.11 %67.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %29.92 %78.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %11.10 %80.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %37.07 %85.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %29.46 %68.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %45.86 %86.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.88 %89.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %23.96 %76.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %60.35 %79.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %32.84 %96.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %55.34 %45.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม110.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %15.42 %21.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %81.19 %47.94 %39.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %0.00 %-3.49 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %30.46 %86.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %13.24 %87.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-16.61 %48.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %100.00 %0.00 %87.09 %-ผ่าน0.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-80.00 %27.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-91.37 %82.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-57.93 %79.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %76.69 %92.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %43.42 %78.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %25.65 %89.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %24.68 %69.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %32.34 %61.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %80.92 %74.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2326.09 %26.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %67.15 %81.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10898.15 %98.15 %-35.86 %69.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %26.45 %33.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-142.91 %48.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %58.36 %85.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %14.25 %59.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมปศุสัตว์ 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %14.36 %76.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %88.38 %95.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร560.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.35 %72.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %39.89 %61.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %20.79 %3.36 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %71.61 %91.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %41.85 %-11.93 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %31.29 %36.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %6.21 %19.31 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %10.52 %64.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %32.56 %93.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %30.07 %38.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %41.09 %78.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %12.02 %63.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %37.97 %41.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %34.91 %-6.46 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %21.39 %78.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-1.35 %68.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %39.60 %51.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %13.08 %87.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %16.41 %65.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %36.04 %65.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2882.14 %89.29 %32.15 %63.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %35.59 %92.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %58.27 %95.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %71.44 %91.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %72.30 %78.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %31.93 %90.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %0.00 %48.53 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %45.70 %78.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %30.02 %81.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %35.19 %64.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %36.54 %79.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %20.42 %81.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %26.04 %79.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %49.48 %95.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %34.02 %74.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %0.00 %19.42 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-65.48 %58.77 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %29.58 %30.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.53 %-12.17 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %55.01 %65.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %17.10 %69.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %98.26 %88.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.25 %76.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %45.00 %47.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.01 %88.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %13.74 %52.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %39.77 %1.85 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %17.67 %28.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %44.38 %48.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %43.17 %82.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %39.20 %83.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %56.97 %89.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.25 %58.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %53.85 %72.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %39.31 %64.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมศิลปากร 6692.42 %90.63 %33.25 %97.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.82 %83.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %42.88 %85.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %3.74 %84.95 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %7.36 %77.28 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-52.00 %76.41 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %12.90 %48.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %50.40 %67.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %12.64 %68.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %40.12 %53.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.08 %61.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-45.43 %86.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %40.53 %71.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %33.06 %78.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %13.65 %43.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %54.84 %74.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.90 %69.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %27.82 %92.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่580.00 %80.00 %11.27 %74.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %60.73 %95.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.05 %92.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %35.23 %42.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %52.06 %39.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %49.36 %89.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %69.50 %98.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10889.66 %92.52 %29.61 %67.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-65.53 %73.92 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %50.46 %-79.19 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0