ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %39.37 %67.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %10.92 %86.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-23.96 %-11.42 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %17.24 %72.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %49.64 %76.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %10.27 %74.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %17.09 %80.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %31.66 %58.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %48.09 %79.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %20.33 %96.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %80.00 %18.99 %80.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %55.74 %85.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %20.75 %96.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.86 %-28.67 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %37.66 %48.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %12.21 %24.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10194.06 %71.29 %16.98 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-66.27 %-956.47 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-22.90 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %25.06 %86.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %88.05 %85.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %27.46 %84.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-59.15 %91.76 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %12.96 %87.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-18.65 %39.82 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %57.43 %90.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.10 %89.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-84.02 %22.34 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %0.00 %-101.84 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-56.00 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %74.06 %87.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %37.77 %76.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %2.42 %84.34 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %61.03 %69.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %17.07 %67.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %26.99 %67.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %58.75 %68.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2350.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %77.19 %80.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10877.78 %77.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %19.64 %35.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-102.72 %-2.81 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %56.13 %81.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-7.32 %52.54 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %12.99 %46.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %9.60 %60.11 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.56 %95.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %-7.32 %72.87 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.21 %72.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %26.17 %69.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %33.96 %64.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %-11.18 %24.45 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.33 %88.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %40.80 %-14.84 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %44.65 %74.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-0.57 %86.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-11.82 %14.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %24.97 %30.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %5.74 %-11.10 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน2.50.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %10.91 %39.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %27.00 %84.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %29.42 %43.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %38.02 %69.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %11.29 %36.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %41.82 %12.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %27.46 %7.41 %ผ่านไม่ผ่าน5.03.5
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %25.80 %71.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %0.60 %72.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %47.12 %50.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %7.48 %85.53 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %15.18 %66.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %84.78 %49.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %96.43 %29.79 %66.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.99 %88.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %73.95 %83.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %56.06 %96.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %64.63 %89.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %71.59 %73.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %27.79 %90.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.53 %82.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.73 %74.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %24.58 %83.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %33.57 %62.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %33.99 %79.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %23.50 %73.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %21.47 %70.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %0.07 %72.39 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %76.76 %91.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %25.15 %58.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %13.49 %34.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %13.97 %18.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-53.65 %61.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %16.46 %40.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %12.87 %59.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %54.84 %67.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %22.10 %71.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.61 %66.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %63.88 %69.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %42.93 %49.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %94.50 %67.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %7.68 %41.85 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %37.87 %18.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-239.15 %85.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %19.03 %52.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %17.93 %43.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %32.83 %72.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %15.79 %80.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %20.97 %63.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %54.47 %91.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %53.99 %53.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %48.56 %56.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %42.42 %49.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %67.36 %68.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %28.24 %96.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %80.46 %92.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %70.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %33.72 %85.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-92.33 %61.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-53.76 %75.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-72.58 %91.85 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %47.22 %92.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-4.59 %75.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %5.43 %32.25 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %44.87 %45.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 2696.15 %96.15 %4.60 %65.95 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %6.90 %68.96 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %38.42 %70.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-49.86 %88.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %38.55 %83.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %37.75 %70.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %29.39 %66.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.69 %49.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %29.46 %73.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.94 %71.44 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.54 %91.60 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %7.12 %76.79 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %60.25 %94.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.00 %75.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.07 %86.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.08 %36.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %46.52 %47.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %47.27 %90.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %68.16 %96.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10892.86 %91.51 %27.20 %51.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-64.99 %74.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0