ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %43.78 %83.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %27.54 %80.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-19.68 %-4.09 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %17.23 %67.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.71 %74.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %12.13 %72.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %10.86 %84.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.28 %68.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %44.45 %78.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %14.60 %96.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %17.43 %59.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %58.88 %81.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %24.62 %93.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %13.14 %20.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.89 %15.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10057.00 %54.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-8.92 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-8.81 %84.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %10.86 %89.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-38.48 %93.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-30.30 %86.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-6.59 %53.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %60.27 %93.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %68.87 %89.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-115.27 %-6.74 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-121.09 %77.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-31.92 %82.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %91.49 %90.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %46.82 %75.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %51.85 %78.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %58.25 %77.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %21.47 %60.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %20.95 %32.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %49.99 %67.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2352.17 %43.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %71.14 %75.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-20.61 %61.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.58 %50.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-55.29 %84.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %62.60 %83.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %8.45 %79.19 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %34.50 %27.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %3.02 %-385.30 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน1.50.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.76 %92.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %72.75 %95.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %25.71 %69.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %22.13 %-115.20 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %42.17 %67.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %13.66 %-38.87 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %74.85 %89.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %49.74 %-29.15 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %57.28 %49.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %9.12 %84.89 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-12.47 %-628.76 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %21.54 %28.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-28.31 %82.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-65.65 %-15.55 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %16.34 %58.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %38.15 %92.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.37 %29.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %37.37 %76.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %19.28 %18.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %43.55 %-36.26 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %28.02 %-12.68 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %18.73 %67.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %2.34 %62.62 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %56.00 %56.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %13.66 %88.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %21.80 %73.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %84.51 %62.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %27.14 %60.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.36 %89.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %73.86 %28.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %54.88 %95.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %65.38 %89.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %70.08 %60.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %37.31 %89.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %48.71 %82.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %46.49 %76.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %33.34 %73.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2839.29 %39.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.54 %80.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %20.66 %79.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %2.66 %72.59 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %15.49 %78.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %79.57 %93.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %43.40 %50.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %12.79 %22.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %45.47 %20.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-46.60 %56.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %85.71 %23.78 %34.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %-38.03 %3.38 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.01.5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %60.08 %34.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %3.05 %58.33 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %93.31 %47.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %65.82 %70.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %6.26 %35.37 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %78.82 %69.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %31.73 %45.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %45.39 %10.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %65.86 %87.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %22.16 %59.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %31.66 %2.41 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %39.52 %77.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %11.39 %79.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %33.40 %50.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %55.36 %92.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %58.26 %51.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %11.40 %63.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %24.15 %75.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %97.33 %76.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %37.80 %97.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %84.67 %90.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %77.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %41.53 %84.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-70.90 %72.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-20.62 %85.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-41.29 %93.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %61.11 %90.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-1.40 %73.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-117.04 %72.90 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %5.79 %25.79 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %55.97 %53.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %24.96 %65.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %34.67 %67.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %59.96 %68.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %13.32 %84.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %17.29 %76.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %48.93 %71.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %31.80 %40.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %14.85 %53.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %30.99 %75.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.52 %65.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %37.05 %92.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %19.42 %83.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %64.26 %90.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %28.83 %89.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %56.59 %90.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.40 %39.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %54.07 %42.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %54.73 %91.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %75.72 %94.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 108100.00 %100.00 %36.78 %45.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-61.36 %86.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0