สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2564
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %12.39 %84.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-2.69 %60.77 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %20.28 %88.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.88 %91.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %82.35 %92.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %32.63 %90.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.72 %96.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %76.52 %100.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %45.64 %99.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %22.74 %86.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %100.00 %0.00 %96.45 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %31.88 %99.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %35.42 %59.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %50.44 %62.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.04 %18.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %70.30 %37.58 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %37.84 %93.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %17.81 %94.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-4.16 %47.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %75.96 %98.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.26 %94.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-114.32 %41.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-50.09 %96.50 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %12.19 %96.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %27.86 %84.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %19.27 %89.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %4.72 %86.32 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ1492.86 %92.86 %46.66 %89.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10890.74 %90.74 %-53.37 %84.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.31 %84.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-52.42 %40.36 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %64.91 %94.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-6.60 %73.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %16.50 %75.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %90.10 %97.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %43.61 %93.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %37.96 %96.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %16.11 %97.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %36.17 %74.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %52.03 %94.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %4.07 %96.13 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %33.77 %47.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %16.66 %37.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %22.26 %64.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %26.19 %97.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %26.53 %62.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %56.63 %87.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %25.38 %97.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %32.30 %85.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %51.94 %95.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %30.25 %95.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %44.74 %66.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %0.52 %93.85 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %13.81 %76.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %48.43 %91.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2882.14 %75.00 %46.29 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %54.85 %99.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %63.53 %98.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %71.20 %99.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %70.15 %99.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %40.66 %99.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %44.74 %96.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %41.75 %91.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %31.84 %61.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %34.62 %97.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %17.61 %94.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %6.50 %94.18 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-2.38 %97.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.28 %97.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %14.46 %31.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %40.27 %44.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %22.62 %77.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %55.98 %79.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-50.04 %86.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %98.33 %81.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %61.55 %96.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %49.66 %80.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %100.00 %0.00 %85.14 %-ผ่าน0.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %9.36 %43.56 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.56 %95.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %19.40 %65.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %45.04 %62.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %33.51 %86.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %-1.36 %83.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %59.02 %98.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.13 %88.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %47.31 %76.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %48.22 %80.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %78.16 %87.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %31.94 %98.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %86.35 %97.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.85 %87.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-23.30 %98.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-8.71 %98.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-56.75 %95.91 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-52.36 %99.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %51.25 %98.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %-22.11 %91.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.70 %67.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-27.45 %68.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %4.58 %74.78 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.34 %70.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-32.22 %90.55 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %9.56 %77.27 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %33.09 %81.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %35.71 %88.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %14.07 %80.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.31 %96.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.31 %96.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.40 %95.57 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่560.00 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %52.53 %94.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %0.00 %24.60 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %0.00 %49.17 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.45 %64.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %50.45 %88.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.01 %92.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10790.70 %91.59 %-18.25 %50.20 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-30.66 %87.05 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0