สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %26.79 %77.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %19.24 %45.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %14.46 %84.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %27.48 %85.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %70.15 %80.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %31.94 %90.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %29.53 %79.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %48.35 %92.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %38.95 %96.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %27.96 %77.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %63.31 %85.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %34.13 %95.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %36.70 %50.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %55.75 %58.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %19.11 %17.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %73.27 %44.09 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %33.56 %90.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %18.89 %93.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-0.65 %48.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %78.29 %96.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %86.43 %90.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-73.76 %37.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-61.42 %88.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-16.75 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %18.09 %90.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %43.67 %77.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %31.38 %82.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %23.73 %80.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %52.54 %83.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-401.74 %79.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %30.18 %76.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-121.76 %-27.21 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %62.12 %90.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %3.71 %69.03 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %39.17 %61.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %22.98 %91.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %91.02 %99.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร520.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.92 %86.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %36.22 %88.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %10.48 %35.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %43.25 %3.86 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %53.27 %90.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %17.80 %93.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %0.00 %-23.99 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %23.58 %45.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %19.16 %42.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %55.01 %73.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %39.34 %96.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %36.10 %51.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %49.37 %81.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %30.30 %52.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %36.66 %49.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %48.07 %60.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %27.86 %94.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %39.20 %66.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %9.53 %88.24 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %20.10 %68.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %42.99 %79.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2896.30 %92.86 %60.59 %23.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %49.18 %96.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %66.59 %89.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %51.75 %94.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %62.46 %97.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %68.23 %89.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %40.69 %96.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %51.90 %92.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %49.89 %83.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %19.31 %87.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %35.90 %60.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %39.82 %93.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %28.97 %90.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %20.85 %85.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %19.57 %92.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.74 %98.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %22.93 %49.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %36.06 %40.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %0.00 %-57.88 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %33.01 %54.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %60.51 %72.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %23.97 %95.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %99.67 %85.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %69.80 %89.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %48.31 %67.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %82.98 %83.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %3.25 %63.03 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %50.14 %25.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.66 %93.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %23.75 %60.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %37.98 %60.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %32.38 %83.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %11.90 %85.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %0.74 %69.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %58.44 %97.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.26 %73.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %56.94 %81.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %48.43 %74.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %63.58 %81.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %14.63 %98.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %84.33 %96.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %86.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-42.08 %98.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-9.35 %95.85 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-56.29 %82.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-51.05 %93.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %47.71 %93.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %-9.49 %78.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %55.33 %52.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-0.67 %75.57 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %15.58 %74.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.78 %72.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %13.08 %90.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %13.70 %85.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %46.53 %82.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %40.85 %82.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %24.64 %53.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %55.97 %88.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.08 %85.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.23 %92.86 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %13.26 %74.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.56 %96.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %29.12 %94.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %54.17 %95.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.54 %71.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %51.84 %81.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %47.67 %88.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10795.29 %96.26 %-1.24 %67.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-1,021.45 %82.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0