ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %43.07 %74.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %7.07 %83.15 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-39.35 %-17.57 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %21.44 %77.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %37.56 %83.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %-8.41 %80.07 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %1.43 %83.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.86 %78.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %42.51 %83.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %10.16 %92.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %21.34 %78.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %48.52 %79.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %23.94 %96.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %71.49 %-42.70 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %37.23 %57.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %24.74 %17.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10199.01 %78.22 %32.91 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-71.39 %-946.59 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-20.16 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %53.88 %88.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-17.00 %87.07 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %26.88 %86.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-48.19 %93.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %22.12 %89.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-10.20 %43.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %58.81 %91.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %71.89 %87.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-86.23 %31.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-90.40 %83.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-52.75 %75.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %79.55 %92.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %46.47 %74.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %23.20 %85.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %62.31 %75.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %15.47 %61.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %31.10 %72.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %45.65 %77.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2360.87 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %70.27 %81.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10893.52 %93.52 %-39.45 %72.54 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %14.99 %54.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-68.23 %57.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %55.88 %82.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-30.71 %57.20 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %6.40 %45.47 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %15.75 %75.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %87.88 %96.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %41.38 %70.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %7.71 %73.79 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %18.25 %73.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %38.97 %70.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %9.86 %-0.67 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน4.50.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.69 %93.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %38.93 %28.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %53.51 %75.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-5.76 %83.47 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %34.64 %-9.97 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %17.27 %42.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %9.45 %40.34 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %12.99 %46.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %24.53 %91.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %25.46 %38.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.25 %78.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %19.28 %84.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %39.75 %31.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %26.00 %45.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %32.51 %68.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-2.33 %72.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.69 %53.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-0.74 %90.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %18.54 %82.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %88.20 %52.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %26.76 %66.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.90 %90.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %78.27 %88.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %57.18 %94.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.62 %93.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %73.08 %76.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %26.70 %92.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %54.34 %88.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %47.15 %84.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %24.44 %89.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %35.99 %63.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.58 %84.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %19.45 %77.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %22.64 %68.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %1.53 %80.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %72.22 %92.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %25.36 %44.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %15.55 %39.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %23.66 %35.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-40.87 %64.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %30.79 %47.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %14.96 %-0.30 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %56.72 %65.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %61.00 %69.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.35 %79.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %63.34 %79.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %37.06 %46.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %79.91 %75.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %10.55 %46.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %43.45 %28.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %71.67 %84.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %8.73 %60.49 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %24.74 %53.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %42.19 %83.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %18.66 %79.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %17.14 %67.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %53.36 %92.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %56.46 %58.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %47.25 %61.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %25.18 %41.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %68.90 %71.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %25.21 %97.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %79.80 %93.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.85 %71.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %32.16 %87.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-77.95 %86.77 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-22.48 %90.57 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-72.88 %85.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-60.33 %90.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %40.35 %92.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %1.35 %81.87 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %9.89 %42.19 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.94 %61.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %4.37 %69.89 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %18.95 %71.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %25.53 %68.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-45.04 %84.98 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %29.19 %78.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %35.63 %72.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %35.13 %70.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %17.30 %64.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %34.23 %85.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %7.73 %80.69 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %94.87 %99.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %11.02 %79.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %55.10 %96.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %29.22 %88.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %48.25 %90.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.71 %48.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %43.35 %62.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.88 %91.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %64.37 %97.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10894.05 %91.51 %30.02 %57.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-86.86 %75.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0