สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนกันยายน 2563
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %41.86 %100.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %3.29 %31.43 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %17.64 %66.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %26.63 %81.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %66.42 %72.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %21.35 %81.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %31.09 %51.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %46.29 %82.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %26.26 %95.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %19.64 %-797.94 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %63.69 %84.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %28.95 %95.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.60 %42.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %33.56 %63.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพบก101100.00 %74.26 %38.00 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %30.34 %87.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %35.51 %89.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร250.00 %100.00 %0.00 %43.86 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %70.64 %90.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.17 %89.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-85.22 %25.47 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-100.64 %84.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-29.85 %73.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %20.34 %85.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %24.48 %66.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %17.41 %72.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %2.07 %76.37 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %23.04 %79.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-54.92 %75.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %26.94 %46.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-158.59 %41.34 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %55.88 %93.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-14.91 %53.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %24.60 %40.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %12.72 %75.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %88.81 %96.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %26.84 %88.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %37.73 %83.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %7.17 %18.37 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %43.17 %-84.49 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %29.44 %91.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %0.00 %21.94 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %25.11 %31.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %4.66 %43.80 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %25.82 %90.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.02 %22.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %61.50 %68.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %20.07 %47.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %39.10 %12.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %36.96 %28.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %22.66 %78.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %40.61 %65.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %12.96 %88.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %17.84 %72.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %33.09 %65.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2859.26 %60.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %47.16 %91.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %72.75 %85.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %54.47 %96.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %65.56 %93.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %74.63 %89.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %32.75 %89.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.25 %87.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.99 %76.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %28.54 %80.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %33.53 %66.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %34.97 %83.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %39.75 %84.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %17.76 %77.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %2.93 %79.89 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %73.37 %92.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %13.55 %46.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %34.66 %42.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %0.00 %-51.38 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %21.78 %44.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %54.43 %67.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %53.31 %94.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.25 %56.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.54 %79.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %71.88 %49.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.58 %70.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %14.38 %52.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %0.00 %44.29 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %71.38 %89.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %16.59 %56.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %33.77 %57.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %35.49 %77.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %14.80 %76.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %-9.48 %53.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %55.87 %94.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %54.36 %71.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %46.00 %65.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %69.34 %88.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %57.44 %98.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.00 %92.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %77.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-57.97 %97.11 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-16.74 %96.74 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-49.79 %75.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-65.73 %92.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %46.06 %94.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน650.00 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %-128.13 %64.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.81 %62.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-8.34 %70.32 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %18.16 %45.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.36 %56.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-14.26 %86.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %10.34 %72.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %35.66 %73.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %37.33 %84.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %18.25 %62.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %55.14 %81.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.13 %66.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.10 %90.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %31.22 %92.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.15 %88.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %33.77 %59.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %44.28 %39.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %47.09 %90.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10790.91 %92.45 %-9.88 %52.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-18.04 %74.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %100.00 %0.00 %-86.38 %-ไม่ผ่าน0.00.0