สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2563
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %45.79 %100.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %21.12 %73.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %8.84 %40.73 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %14.21 %83.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.28 %83.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %69.28 %79.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %30.16 %84.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %31.43 %55.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %46.12 %92.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %26.74 %94.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %22.58 %75.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %61.80 %85.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %31.91 %95.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %38.18 %53.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %55.70 %52.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %9.03 %17.21 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กองทัพบก101100.00 %65.35 %37.59 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %3.34 %87.51 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %5.87 %91.20 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-17.66 %65.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %73.63 %93.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.72 %90.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-107.70 %23.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-97.33 %84.25 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-41.22 %75.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %24.70 %92.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %20.36 %81.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %32.76 %81.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %2.00 %79.72 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %58.06 %84.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-52.10 %74.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %28.57 %68.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-141.26 %82.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.88 %81.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-23.67 %54.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %31.46 %45.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %15.69 %78.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.37 %97.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร540.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %27.31 %86.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %34.71 %81.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %8.99 %63.44 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %39.85 %0.46 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %47.53 %97.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-2.97 %89.14 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-10.26 %-15.54 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %16.10 %37.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %10.80 %24.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %12.55 %44.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %32.22 %95.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %33.05 %52.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %43.86 %80.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %14.91 %51.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %26.31 %70.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %34.46 %62.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %16.98 %80.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %36.20 %61.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %13.94 %85.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %17.35 %74.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %37.99 %70.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2896.43 %92.86 %49.72 %10.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.10 %92.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %61.27 %85.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %53.01 %92.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %60.30 %93.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.86 %79.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %36.05 %93.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %51.63 %88.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %40.21 %75.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %31.49 %85.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %36.63 %58.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %32.84 %89.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %18.67 %84.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %9.16 %80.89 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %3.98 %83.93 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %73.89 %91.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %11.18 %45.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %35.73 %38.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %0.00 %-64.30 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %26.77 %53.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %57.32 %71.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %63.28 %12.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %97.84 %93.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.04 %90.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %74.14 %62.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %77.97 %72.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %8.73 %48.54 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %42.62 %21.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.24 %90.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %8.23 %54.35 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %41.72 %49.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %30.52 %77.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %16.19 %85.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %3.40 %65.37 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %58.82 %95.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.32 %69.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %53.32 %79.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %48.29 %67.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %51.77 %87.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %25.64 %97.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.30 %94.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %82.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-50.47 %98.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-12.09 %92.46 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-55.22 %80.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-58.19 %90.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %48.85 %96.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %-3.49 %79.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %-91.06 %73.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.11 %76.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-6.92 %71.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %1.91 %59.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.92 %69.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-38.23 %91.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %20.73 %83.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %37.83 %78.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %36.65 %85.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.29 %64.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.94 %87.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %13.83 %80.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.32 %93.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %15.51 %77.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %60.47 %95.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %25.70 %90.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %48.63 %94.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %27.52 %64.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %44.68 %48.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.00 %87.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10794.12 %95.33 %-16.50 %52.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-18.38 %73.27 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0