เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดมุกดาหาร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 55 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร   349,464343,894333,483117,810131,825118,14666.29 %61.67 %64.57 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร   32,10230,39531,45313,97123,79520,57756.48 %21.71 %34.58 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร   36,26035,89834,73520,61720,69620,13143.14 %42.35 %42.04 %
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร   44,35642,70841,60027,60025,45022,58837.78 %40.41 %45.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร   247,409227,216223,224172,318175,718182,09130.35 %22.66 %18.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี   49,27448,76748,7244,6933,9503,50390.48 %91.90 %92.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล   48,78747,88345,9854,3523,5883,98391.08 %92.51 %91.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย   48,88748,50746,8904,3594,3344,83791.08 %91.07 %89.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง   46,61246,19044,1421,0551,1392,40297.74 %97.53 %94.56 %
ด่านศุลกากรมุกดาหาร   377,066333,736250,502511,442484,048497,526-35.64 %-45.04 %-98.61 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร   50,45051,72749,21232,10041,76236,97536.37 %19.26 %24.87 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร   33,28932,05830,48718,78421,74817,48543.57 %32.16 %42.65 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร   49,62750,37745,25227,69818,56221,83344.19 %63.15 %51.75 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   41,24735,92434,57533,73325,34519,30418.22 %29.45 %44.17 %
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร   37,76135,53231,49114,41916,14410,05261.82 %54.56 %68.08 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร   43,71849,07238,76330,07831,12927,59231.20 %36.56 %28.82 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร   25,22425,84222,28231,89729,98930,917-26.45 %-16.05 %-38.76 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   59,23557,02055,91430,59734,12738,57748.35 %40.15 %31.01 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร   48,30050,98148,86724,66027,94530,49148.94 %45.19 %37.60 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร   150,79555,38750,451100,62477,31146,79833.27 %-39.58 %7.24 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร   38,22837,50333,89515,45914,47611,75459.56 %61.40 %65.32 %
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร   18,99425,53724,77815,96415,69914,34915.95 %38.52 %42.09 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร   41,87837,26537,1306,4886,8476,73484.51 %81.63 %81.86 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร   33,48633,53233,2046,7128,4615,06979.96 %74.77 %84.73 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร   45,94744,52143,06051,04239,51139,203-11.09 %11.25 %8.96 %
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร   163,991160,762156,887728,196410,426453,115-344.05 %-155.30 %-188.82 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร   66,45767,18658,04042,23741,18836,47136.44 %38.70 %37.16 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร   
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร   79,75591,20593,230130,327113,940103,260-63.41 %-24.93 %-10.76 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร   38,08637,69834,92821,43317,26117,62643.72 %54.21 %49.54 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร   45,65442,02143,53532,66527,07830,79928.45 %35.56 %29.25 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร   41,26841,82439,36424,75733,30529,66840.01 %20.37 %24.63 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร   50,69946,95545,13820,22616,03414,50760.11 %65.85 %67.86 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร   33,40833,09353,67536,31838,98334,261-8.71 %-17.80 %36.17 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร   378,668370,566364,33127,15828,25628,36492.83 %92.37 %92.21 %
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร   523,997508,308492,398348,113327,092268,45933.57 %35.65 %45.48 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร   33,40633,53831,35616,43218,01016,07250.81 %46.30 %48.74 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร   57,88254,51551,24950,65339,42536,93912.49 %27.68 %27.92 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร   35,09234,11331,78411,95910,35910,99165.92 %69.63 %65.42 %
สปส.จ.มุกดาหาร   52,57443,87541,51824,32329,53628,29953.74 %32.68 %31.84 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร   44,40338,72043,70910,54410,00514,13576.25 %74.16 %67.66 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร   134,261125,634127,56631,33624,42399,45876.66 %80.56 %22.03 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร   19,5751,827,965107,53564,15660,95440,507-227.75 %96.67 %62.33 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   758,373186,675737,114242,632179,846143,83268.01 %3.66 %80.49 %
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร   376,407383,61160,169242,867131,160137,75935.48 %65.81 %-128.95 %
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย   281,181216,689256,005153,784132,477140,37745.31 %38.86 %45.17 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร   77,59974,65069,162203,574137,147126,094-162.34 %-83.72 %-82.32 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร   40,02040,69039,61422,88427,36525,15742.82 %32.75 %36.49 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร   
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร   226,929295,114273,252147,027178,40989,57035.21 %39.55 %67.22 %
รวม5,558,0796,582,8804,931,6563,952,0703,316,2783,158,63728.90 %49.62 %35.95 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดมุกดาหาร ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จาก 55 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร   9739739983,3632,0041,374-245.79 %-106.01 %-37.69 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร   5,0985,0415,34589069690482.54 %86.19 %83.08 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร   6,1826,4106,4101,4791,51685276.07 %76.35 %86.71 %
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร   33,79335,63736,1895,3044,7033,81484.30 %86.80 %89.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี   4,0054,0054,00567649846583.12 %87.57 %88.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล   2,7942,7942,79480877555671.08 %72.27 %80.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย   2,4862,5622,71477558637768.83 %77.13 %86.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร   4,7774,7395,19693581773080.44 %82.76 %85.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง   3,1983,1983,19858052042081.87 %83.73 %86.85 %
ด่านศุลกากรมุกดาหาร   45,24648,84844,0102,8723,1004,03593.65 %93.65 %90.83 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร   12,62811,33411,3349,65811,91111,03623.52 %-5.09 %2.63 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร   11,84812,41911,4113,4082,3666,73271.24 %80.95 %41.00 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   7,3227,3237,3233,9013,9642,20646.73 %45.86 %69.87 %
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร   7,0567,0946,1823,2013,8864,87254.64 %45.23 %21.18 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร   9,87112,3438,92013,14610,5185,320-33.18 %14.78 %40.36 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร   5,9086,2625,5545,8302,7551,6631.31 %56.00 %70.07 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   16,16515,67016,0032,9743,1342,73381.60 %80.00 %82.92 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร   10,66910,65011,0882,3432,2972,02278.04 %78.43 %81.77 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร   7,5507,6657,0945,5965,0793,27425.89 %33.74 %53.85 %
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร   5965965712593447656.49 %42.20 %86.68 %
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร   7,8178,0078,08378061051290.02 %92.38 %93.67 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร   5,8016,1066,5052,8712,46593750.50 %59.62 %85.60 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร   10,38410,06110,1943,8524,8834,91962.91 %51.46 %51.75 %
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร   16,56416,22216,33626,45024,09021,719-59.68 %-48.50 %-32.95 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร   15,30914,62514,6244,5937,8155,76070.00 %46.56 %60.61 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร   
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร   19,37923,18224,09596895578395.00 %95.88 %96.75 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร   8,0078,81410,7606,6774,8354,35116.61 %45.14 %59.57 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร   10,7079,77510,8025,3835,4784,33049.73 %43.96 %59.91 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร   8,7879,1489,1481,8641,8791,59878.78 %79.46 %82.53 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร   11,39211,22111,6013,4994,1384,57469.29 %63.13 %60.58 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร   5,7255,7256,40983082458785.50 %85.61 %90.85 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร   7,9687,9667,6813,9974,0383,09149.83 %49.31 %59.76 %
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร   9,8079,7449,6147,1847,1966,50526.75 %26.15 %32.34 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร   5,6496,0685,6492,2103,6781,84060.87 %39.38 %67.43 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร   13,94012,72312,5715,6166,1295,58559.71 %51.82 %55.57 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร   6,4106,3726,1442,9502,1542,04853.97 %66.20 %66.66 %
สปส.จ.มุกดาหาร   10,06110,06110,0615,4215,2514,08446.11 %47.81 %59.41 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร   16,17216,16616,1663,6641,2671,84677.34 %92.16 %88.58 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร   3,6843,8213,4881,5681,2301,35257.45 %67.81 %61.25 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   20,32919,97418,1038,0816,3705,46160.25 %68.11 %69.83 %
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร   4,5124,6535,3401,7361,55869061.53 %66.53 %87.08 %
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย   7,2677,2677,2678,87616,5355,824-22.14 %-127.52 %19.85 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร   7,8178,0077,9882,0622,7803,83773.62 %65.28 %51.96 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร   
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร   47,77882,79260,75048,28754,03851,866-1.07 %34.73 %14.62 %
รวม479,429524,058495,716227,417231,665197,55752.57 %55.79 %60.15 %