สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %14.38 %40.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %15.53 %79.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %27.62 %83.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %70.01 %78.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %29.40 %85.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %31.76 %66.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %49.27 %90.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %32.89 %95.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %25.32 %-68.58 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %62.62 %85.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %32.95 %96.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.67 %49.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %53.36 %54.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพบก101100.00 %64.36 %40.40 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %28.91 %89.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %18.01 %91.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร250.00 %100.00 %0.00 %48.46 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %75.06 %94.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %87.98 %90.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-85.89 %28.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-82.09 %86.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-35.10 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %21.07 %90.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %29.20 %72.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %28.28 %79.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %12.18 %79.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %50.16 %82.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-106.80 %77.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %31.17 %64.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-129.04 %45.91 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %60.96 %88.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-9.42 %60.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %34.48 %52.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %19.30 %82.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %90.43 %97.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %29.35 %87.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %38.47 %85.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %80.38 %47.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %43.19 %-2.80 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %16.87 %91.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %0.00 %-11.36 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %24.54 %38.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %20.77 %60.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %35.30 %94.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.52 %44.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %49.45 %78.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %22.50 %52.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %37.32 %40.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %41.54 %55.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %24.70 %84.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %38.06 %63.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %12.76 %90.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %18.96 %70.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %38.69 %72.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2857.14 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.06 %94.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %64.69 %87.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %53.37 %94.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %62.50 %94.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.43 %83.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %38.03 %93.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %51.15 %91.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.37 %80.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %29.94 %84.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %33.59 %60.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.47 %88.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %29.11 %87.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %17.74 %82.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %3.79 %87.10 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %46.46 %94.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %13.33 %45.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %22.31 %34.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %0.00 %-58.07 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %30.69 %50.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.45 %72.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %48.16 %39.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.07 %77.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %64.77 %86.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %62.08 %62.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %80.55 %74.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %9.68 %55.42 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %0.00 %46.41 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.80 %90.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %14.33 %-161.28 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %39.05 %55.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.73 %82.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %16.56 %84.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %3.76 %67.35 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %59.42 %95.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %55.32 %78.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %47.70 %71.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %65.37 %86.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %31.12 %98.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.58 %95.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %82.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-42.26 %93.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-11.30 %95.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-53.29 %-1,034.93 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-57.60 %93.47 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %49.48 %95.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน650.00 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.08 %58.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-2.90 %71.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %9.36 %59.37 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.79 %68.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-10.24 %88.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %16.94 %80.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %42.04 %78.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %39.75 %83.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %18.06 %64.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %54.04 %85.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.80 %78.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.71 %94.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %30.54 %92.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.01 %93.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.44 %63.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %50.01 %61.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %49.36 %89.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10789.77 %91.59 %-10.73 %53.63 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-176.99 %78.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0