เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสระแก้ว ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จาก 61 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว   112,235115,782121,08966,79167,96361,95140.49 %41.30 %48.84 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว   31,54832,43630,6778,2777,1596,94373.76 %77.93 %77.37 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว   39,76039,39738,41718,76719,05616,83352.80 %51.63 %56.18 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว   39,47936,89836,76618,22717,33631,66553.83 %53.02 %13.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว   145,459127,560142,73950,82346,63745,44965.06 %63.44 %68.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์   46,51246,36833,6525,0133,8142,76789.22 %91.77 %91.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด   48,30846,55045,6743,8844,0704,84091.96 %91.26 %89.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว   54,85754,41052,20612,24312,55310,06777.68 %76.93 %80.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น   48,55249,17548,79310,9758,9038,07077.40 %81.90 %83.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร   47,68747,45745,5518,8187,3287,42981.51 %84.56 %83.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ   60,24253,92150,21917,37615,0988,55071.16 %72.00 %82.97 %
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว   69,34260,09659,83923,27224,89627,58366.44 %58.57 %53.90 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ   84,00682,62678,11427,44925,92822,64267.33 %68.62 %71.01 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว   42,34437,85032,1066,8377,02012,00683.85 %81.45 %62.60 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว   47,96548,84447,06521,45219,89817,57655.28 %59.26 %62.66 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   38,68738,29836,58313,81412,79412,29664.29 %66.59 %66.39 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว   34,23534,94633,43815,69020,72016,96154.17 %40.71 %49.28 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว   49,87953,13050,76030,30635,35618,84639.24 %33.45 %62.87 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว   26,58524,41023,8293,2908,0634,03787.62 %66.97 %83.06 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   46,79949,39248,17216,05815,89213,46365.69 %67.83 %72.05 %
ส.ป.ก. สระแก้ว   62,67553,10753,74755,54250,97953,58811.38 %4.01 %0.30 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว   94,41295,374106,880150,530142,146123,152-59.44 %-49.04 %-15.22 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว   61,65855,92254,68115,02611,99411,64875.63 %78.55 %78.70 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว   37,67837,05737,1485,6206,8196,78985.08 %81.60 %81.72 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว   47,89046,83245,53936,65839,33834,76823.45 %16.00 %23.65 %
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว   
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว   131,888126,182126,2149,60010,26710,33192.72 %91.86 %91.81 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว   41,93844,25043,15728,10130,70735,41032.99 %30.61 %17.95 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว   20,44220,16019,53424,44022,43219,719-19.56 %-11.27 %-0.95 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว   48,12044,32954,08421,54716,68619,51855.22 %62.36 %63.91 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว   39,25429,12542,66325,05031,28020,57936.19 %-7.40 %51.76 %
สพ. สระแก้ว   140,787137,472131,13731,98532,87629,49477.28 %76.09 %77.51 %
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว   607,335596,006485,160406,871420,040415,69833.01 %29.52 %14.32 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว   33,62732,67031,98811,14610,79911,46966.85 %66.95 %64.15 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว   52,27151,84946,57922,95222,65420,51456.09 %56.31 %55.96 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว   36,04234,89436,60913,82214,25112,39161.65 %59.16 %66.15 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว   92,55793,13746,71170,73598,79690,28623.58 %-6.08 %-93.29 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว   43,60239,33342,17214,18521,61918,63067.47 %45.04 %55.82 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว   192,523178,413146,845100,22088,57859,03047.94 %50.35 %59.80 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว   161,020160,338206,29349,83350,16961,14669.05 %68.71 %70.36 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว   139,245138,877131,164193,196199,069191,379-38.75 %-43.34 %-45.91 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว   387,283383,224374,34744,94343,55244,16488.40 %88.64 %88.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   224,493214,356206,965209,079205,974190,0046.87 %3.91 %8.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว   275,752272,933266,315389,856333,952267,506-41.38 %-22.36 %-0.45 %
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น   
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว   50,99973,38094,446179,680187,781188,399-252.32 %-155.90 %-99.48 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว   45,52245,01543,89528,81930,90426,87036.69 %31.35 %38.79 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว   
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว   
รวม4,183,4944,083,7823,929,9612,518,7992,504,1452,312,45639.79 %38.68 %41.16 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสระแก้ว ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จาก 61 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว   75178484111111198.48 %98.55 %98.64 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว   5,5855,7375,5472,1502,4312,39161.51 %57.62 %56.89 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว   8,6858,6288,9321,7632,1142,23279.70 %75.50 %75.01 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว   8,2667,5258,01994581063388.57 %89.24 %92.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว   20,26520,11321,4829,9357,9686,11550.97 %60.38 %71.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์   2,8692,8692,86961571158978.57 %75.23 %79.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด   3,6633,6633,66361370959983.28 %80.64 %83.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น   3,3163,2223,3171,00481574769.71 %74.69 %77.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร   3,9993,9993,98067573370283.13 %81.68 %82.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ   5,3284,9094,9281,2981,03394875.64 %78.95 %80.76 %
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว   14,33213,76214,10418,59018,51422,656-29.71 %-34.53 %-60.63 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ   8,3988,3987,2571,4199441,08783.10 %88.76 %85.01 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว   5,7375,4715,7371,7782,0531,37369.02 %62.47 %76.07 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว   11,61312,16412,27910,9009,2017,7626.14 %24.36 %36.79 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   8,2478,2478,2093,2503,0042,47960.59 %63.58 %69.80 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว   6,7075,0344,9207,6935,9498,356-14.70 %-18.17 %-69.83 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว   11,89813,36213,26747,34138,60419,798-297.89 %-188.90 %-49.23 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว   5,9606,0356,09912,1279,4416,467-103.48 %-56.44 %-6.03 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว   11,44211,44211,4426,2543,9393,59745.34 %65.58 %68.57 %
ส.ป.ก. สระแก้ว   14,04713,81914,7707,1923,93179548.80 %71.55 %94.62 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว   15,54916,46216,5193,1532,0711,97479.72 %87.42 %88.05 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว   9,4078,4758,3616,6795,4895,76329.01 %35.23 %31.08 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว   6,7836,9357,0303,9403,4653,51341.91 %50.04 %50.02 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว   11,08110,98610,9862,4892,2981,99977.53 %79.08 %81.80 %
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว   
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว   7,8297,4875,0674,4965,1124,27242.57 %31.72 %15.69 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว   9,3889,3889,3884,8384,4465,56848.46 %52.65 %40.69 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว   10,90911,04310,9863,4235,9885,40268.63 %45.78 %50.83 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว   11,74610,62411,4806,8205,3365,48041.94 %49.78 %52.27 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว   7,4687,6777,27764648129391.35 %93.74 %95.98 %
สพ. สระแก้ว   9,0659,1608,8378,4506,4194,9356.78 %29.93 %44.15 %
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว   10,90710,5289,88414,17211,5918,628-29.94 %-10.10 %12.70 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว   6,3726,2016,2961,28381197479.87 %86.91 %84.53 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว   9,6169,61610,5297,5627,8697,33021.36 %18.17 %30.38 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว   7,1256,8976,6692,3602,8722,57166.88 %58.36 %61.45 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว   11,91712,52611,9177,3474,6374,54638.35 %62.98 %61.85 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว   9,4837,6398,3614,5706,4517,25351.81 %15.55 %13.26 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว   10,35110,33510,3387,5445,5268,97027.12 %46.54 %13.23 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว   11,87711,85411,8623843269996.77 %99.73 %94.11 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว   44,07344,07342,2489,0716,0935,80579.42 %86.17 %86.26 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว   3,6093,5003,8871134151,84996.87 %88.15 %52.43 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   17,98718,06618,1199,8968,2617,63444.98 %54.27 %57.87 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว   10,49210,49210,49213,04114,78014,280-24.29 %-40.86 %-36.10 %
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น   
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว   21,28821,29922,44926,74621,43417,252-25.64 %-0.63 %23.15 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว   10,30110,30110,3014,3084,9394,92458.18 %52.06 %52.19 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว   
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว   
รวม445,733440,747440,946288,883249,730221,25335.19 %43.34 %49.82 %