สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 12 เดือน
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %39.79 %79.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %31.19 %78.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงบประมาณ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.95 %80.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %58.08 %84.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %23.44 %82.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.35 %75.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %48.63 %88.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.54 %94.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %22.16 %70.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %63.33 %82.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %35.88 %97.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %56.89 %56.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม110.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %16.69 %21.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10167.33 %55.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-8.50 %88.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %29.32 %87.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-64.10 %90.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %11.31 %90.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.88 %88.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-41.80 %27.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %0.00 %-87.61 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %34.32 %89.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %22.92 %70.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %26.76 %73.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว988.89 %88.89 %80.44 %75.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %7.49 %77.65 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ1492.86 %92.86 %58.01 %81.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10894.44 %95.37 %-42.45 %72.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.98 %49.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-114.19 %46.74 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.96 %86.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-5.91 %59.50 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %23.13 %26.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %0.00 %9.80 %0.00 %ไม่ผ่าน-4.50.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %88.67 %96.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร560.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %18.09 %79.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %25.67 %76.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %35.49 %71.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %6.17 %22.68 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %64.06 %92.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %37.95 %1.44 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %48.06 %85.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %5.96 %88.24 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %5.64 %29.26 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %100.00 %0.00 %37.19 %-ผ่าน0.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-27.10 %88.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %9.52 %52.40 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %31.23 %93.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %41.67 %78.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมป่าไม้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %31.60 %39.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %19.01 %82.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %2.72 %75.97 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %33.76 %60.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %9.77 %89.18 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %11.89 %69.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10.00 %100.00 %0.00 %68.14 %-ผ่าน0.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2896.43 %89.29 %33.43 %69.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.06 %93.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %58.83 %95.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.88 %94.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %0.00 %71.63 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %29.59 %92.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %48.67 %91.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %23.91 %84.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน3396.97 %96.97 %34.85 %60.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.02 %86.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.02 %83.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %17.38 %77.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %7.91 %82.43 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %71.61 %92.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)10.00 %100.00 %0.00 %63.73 %-ผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย728.57 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %12.66 %33.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.59 %79.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมคุมประพฤติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %65.60 %83.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %77.81 %85.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %80.53 %80.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %15.55 %51.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %41.82 %-8,163.19 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %100.00 %0.00 %89.90 %-ผ่าน0.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %19.17 %50.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %29.48 %50.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %41.42 %70.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %28.67 %85.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %56.08 %94.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.38 %66.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %53.19 %76.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %64.47 %81.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6692.42 %78.79 %38.16 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %80.27 %92.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %79.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %37.61 %88.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-59.97 %83.85 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %47.98 %94.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน650.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-48.04 %81.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %11.54 %46.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %3.25 %71.90 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมควบคุมโรค 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-33.02 %88.54 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %21.07 %77.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %36.54 %75.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %31.69 %80.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %12.11 %55.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %54.04 %82.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %37.05 %93.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่580.00 %60.00 %23.42 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.36 %93.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %51.35 %92.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.37 %39.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %47.18 %63.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.54 %90.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10855.17 %58.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-59.72 %76.76 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0