เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน จาก 61 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์   127,971119,653114,66086,25282,35978,03732.60 %31.17 %31.94 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์   52,86458,91158,64846,59654,95047,63911.86 %6.72 %18.77 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์   39,31439,31137,89119,40319,18118,11950.65 %51.21 %52.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน   61,31760,77560,3327,0676,7047,10688.47 %88.97 %88.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน   45,96746,80444,1236,2836,5465,86286.33 %86.01 %86.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา   53,25746,25143,8486,9767,7526,33886.90 %83.24 %85.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก   47,46176,27544,4034,3744,2203,95590.78 %94.47 %91.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย   47,41547,67946,0586,9126,8156,07485.42 %85.71 %86.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า   51,86249,03449,4905,2225,7134,51489.93 %88.35 %90.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล   48,12749,81847,3218,9708,7997,09281.36 %82.34 %85.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์   336,475265,274251,329183,460194,449109,45345.48 %26.70 %56.45 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์   165,182168,415161,06663,42768,45757,05861.60 %59.35 %64.57 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด   44,37131,72531,14714,16114,42012,84068.09 %54.55 %58.78 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์   52,67955,45852,25429,47530,95527,90544.05 %44.18 %46.60 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8   44,40644,39241,56021,19324,50827,41952.27 %44.79 %34.03 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์   30,08429,11928,13015,12916,20114,46849.71 %44.36 %48.57 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์   74,61374,52972,54329,78629,34328,38860.08 %60.63 %60.87 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์   45,99747,53439,66430,23232,49130,46434.27 %31.65 %23.19 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์   89,83190,16787,29751,76151,61952,71542.38 %42.75 %39.61 %
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์   82,03683,29768,23728,96841,17735,25264.69 %50.57 %48.34 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์   161,534107,413105,418155,800152,771183,1453.55 %-42.23 %-73.73 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์   41,33738,46443,65225,78422,35121,15037.63 %41.89 %51.55 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์   21,29520,77920,2624,6494,4264,75378.17 %78.70 %76.54 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์   38,18939,15137,63814,64314,38012,60161.66 %63.27 %66.52 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์   84,25435,48735,08013,1137,9987,73484.44 %77.46 %77.95 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์   143,242142,522139,53434,53333,55534,76875.89 %76.46 %75.08 %
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์   173,039172,345165,61547,47146,26245,10072.57 %73.16 %72.77 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์   137,827140,794137,32742,71730,59130,53769.01 %78.27 %77.76 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์   164,090164,109159,916106,825107,47598,79734.90 %34.51 %38.22 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์   48,26647,88247,03615,44317,17914,34268.00 %64.12 %69.51 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์   45,56847,16846,36331,37240,88337,94731.15 %13.32 %18.15 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   76,756428,798365,26138,24957,17948,42850.17 %86.67 %86.74 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์   42,77942,84840,14213,40012,80010,16068.68 %70.13 %74.69 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์   71,31249,42249,31145,20051,60045,50036.62 %-4.41 %7.73 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์   136,831137,327132,24025,20028,82024,08081.58 %79.01 %81.79 %
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   517,365526,384449,243402,307447,284452,68222.24 %15.03 %-0.77 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์   33,13332,88232,01411,31811,0569,45465.84 %66.38 %70.47 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์   42,31843,86842,07628,06551,10929,05533.68 %-16.51 %30.95 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์   35,68036,88633,77816,66119,15519,40753.31 %48.07 %42.55 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์   55,88263,52665,54353,68259,12754,4453.94 %6.92 %16.93 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์   52,28548,59959,27415,30518,63418,92670.73 %61.66 %68.07 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์   149,960177,707119,77141,71646,03440,12572.18 %74.10 %66.50 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์   80,31585,05477,04763,16673,57961,32921.35 %13.49 %20.40 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   71,60882,28192,82360,68961,31659,63315.25 %25.48 %35.76 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   589,431374,377372,731215,591220,756212,17563.42 %41.03 %43.08 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   290,731399,093288,94292,040105,080102,49168.34 %73.67 %64.53 %
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์   824,318826,616815,767809,418717,937705,9901.81 %13.15 %13.46 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์   6,048,2563,411,6241,666,395246,920211,990207,62795.92 %93.79 %87.54 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   1,218,817810,884260,778425,759374,703358,76265.07 %53.79 %-37.57 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   2,364,5092,366,7242,304,206236,068262,541254,60190.02 %88.91 %88.95 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์   58,00858,03343,16431,41534,81734,38045.84 %40.00 %20.35 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์   40,41939,74539,98912,23813,88012,15269.72 %65.08 %69.61 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์   508,293551,457492,054149,585144,106144,81170.57 %73.87 %70.57 %
รวม15,908,87613,034,66810,160,3884,191,9884,208,0353,977,78273.65 %67.72 %60.85 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน จาก 61 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์   8,5629,6659,8362,1132,7822,24675.32 %71.21 %77.16 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์   8,6568,8288,9231,5021,7541,56082.64 %80.13 %82.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน   2,6552,6172,5794791,60536481.97 %38.69 %85.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน   3,5263,4883,46893580389973.48 %76.98 %74.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา   3,9063,8823,8821,1691,3021,02270.06 %66.45 %73.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก   7,14922,4387,2631,2221,2611,16982.91 %94.38 %83.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย   3,5943,6703,67018919719694.74 %94.64 %94.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า   5,4185,4185,4181,1601,26071278.59 %76.74 %86.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์   49,20724,93422,6407,3056,4115,58585.15 %74.29 %75.33 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์   18,47019,61019,38219,83214,58312,904-7.37 %25.64 %33.42 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด   7,4097,4097,4092,6442,5082,48464.31 %66.15 %66.48 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์   12,82112,80213,3736,5546,7685,37848.88 %47.14 %59.78 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8   12,46618,30017,6153,5782,2612,76371.30 %87.65 %84.31 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์   8,6188,6568,5804,1732,8652,90951.57 %66.90 %66.10 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์   5,1395,1395,1586,3664,5264,779-23.89 %11.92 %7.33 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์   9,5859,5859,58511,55913,25912,303-20.60 %-38.33 %-28.35 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์   6,7667,4207,9243,3583,1851,40550.37 %57.08 %82.27 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์   28,96628,96628,96613,2588,18810,28054.23 %71.73 %64.51 %
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์   13,75013,9058,9124,5693,4962,39566.77 %74.86 %73.13 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์   18,71318,71319,1061,5423,0392,17491.76 %83.76 %88.62 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์   9,5699,57110,9384,1797,2916,52456.33 %23.82 %40.35 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์   74774274241929638243.88 %60.15 %48.60 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์   9,6919,6729,95785659062191.17 %93.90 %93.76 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์   26,2467,5167,7442,9613,3532,76788.72 %55.38 %64.27 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์   10,40610,1979,4215,5814,9653,14646.37 %51.30 %66.61 %
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์   23,30322,80822,80838,89610,13113,548-66.92 %55.58 %40.60 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์   10,23510,67210,8624,4643,2732,74556.39 %69.33 %74.73 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์   18,79218,69718,6978488871,04395.49 %95.26 %94.42 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์   12,86111,92712,0795,0007,5104,28361.12 %37.04 %64.54 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์   11,33811,85112,3465,7215,6925,20649.54 %51.97 %57.83 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   16,377160,747141,0843,3197,2072,76579.73 %95.52 %98.04 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์   10,86210,3689,5692,6912,1401,93475.22 %79.36 %79.79 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์   3,2453,1453,16439835957487.73 %88.59 %81.86 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์   9,3609,4748,9615,5494,0702,88640.71 %57.05 %67.80 %
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   10,80910,92410,3894,2583,6278,32460.61 %66.80 %19.88 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์   8,9999,5889,7414,7372,9172,88147.36 %69.58 %70.42 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์   11,84812,59014,0545,4424,8873,94754.07 %61.18 %71.91 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์   9,9089,5279,9842,0201,9728,37579.62 %79.30 %16.11 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์   4,3064,3104,3213,5433,01911,06217.73 %29.96 %-156.03 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์   11,85111,85111,8514,3902,1831,82362.96 %81.58 %84.62 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   4,5079,4269,6301,9551,1351,95856.62 %87.96 %79.67 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   16,76416,67416,5635,3193,9183,37168.27 %76.50 %79.65 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   22,55522,58522,5806,9585,6504,47369.15 %74.98 %80.19 %
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย   
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์   17,11117,08017,1929,4417,3047,81444.82 %57.24 %54.55 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์   8,8488,8928,9098,0245,9964,4179.31 %32.56 %50.42 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   10,74810,3229,4907,2954,2484,33132.13 %58.85 %54.36 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   31,10928,77328,40824,89818,06614,87819.96 %37.21 %47.63 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์   10,8769,3799,3605,5844,6503,72948.66 %50.42 %60.16 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์   7,1825,3345,7141,9252,0021,42973.19 %62.47 %75.00 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์   65,57686,57861,64338,63142,02243,15341.09 %51.46 %30.00 %
รวม661,404806,666741,890308,812253,411247,92053.31 %68.59 %66.58 %