สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %44.81 %86.26 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %30.08 %23.65 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %24.74 %88.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %-63.39 %69.02 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %4.12 %42.20 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %62.90 %62.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %46.27 %70.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-10.32 %65.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %22.81 %59.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %33.80 %81.40 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %54.01 %24.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %23.69 %85.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %30.03 %99.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %83.90 %74.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 11100.00 %100.00 %44.11 %75.17 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %28.41 %30.82 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %99.01 %35.13 %66.15 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %34.01 %59.97 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %27.69 %25.31 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-16.47 %61.45 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %12.68 %88.08 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-10.52 %65.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-12.16 %19.06 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %79.45 %79.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %85.84 %81.18 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-20.71 %63.61 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-71.57 %60.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %47.74 %80.13 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %12.34 %22.40 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %-8.41 %64.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %21.76 %57.87 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %29.60 %76.67 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1392.31 %92.31 %-1.59 %86.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-7.79 %77.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %43.48 %82.93 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-58.19 %78.27 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %29.04 %36.13 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-26.44 %19.35 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %50.50 %36.93 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-25.94 %5.30 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %30.82 %9.99 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %24.97 %83.26 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %-7.82 %96.80 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %27.03 %85.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %18.19 %33.46 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %7.81 %46.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %34.03 %61.72 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %21.98 %-99.89 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1100.00 %100.00 %5.41 %62.87 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-39.17 %76.30 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %50.63 %87.01 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-32.42 %78.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %18.88 %47.89 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %6.95 %71.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %43.59 %83.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %21.24 %-51.30 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %49.19 %46.43 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-7.33 %32.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %25.90 %79.45 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %23.87 %39.20 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %2.69 %82.03 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 633.33 %16.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-31.00 %70.54 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %30.22 %67.19 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-23.74 %59.41 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %59.48 %89.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %47.11 %75.27 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %53.93 %90.31 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %63.75 %93.63 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %36.63 %84.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %24.76 %58.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-2.57 %25.61 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %12.75 %62.55 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %96.97 %25.16 %28.78 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %9.11 %48.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %37.61 %66.10 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %27.13 %54.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %59.98 %76.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %41.55 %66.40 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %20.81 %23.63 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-30.27 %39.37 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %22.66 %36.09 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %-1.20 %8.40 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %38.56 %28.82 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-53.63 %39.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.97 %63.19 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %60.46 %31.47 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %34.25 %-12.01 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %45.50 %28.58 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 955.56 %55.56 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %25.60 %-30.41 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %59.38 %86.49 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %4.85 %-31.35 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %47.52 %49.67 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %52.81 %47.02 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %41.08 %87.14 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %2.86 %-0.67 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %36.45 %65.83 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %32.05 %42.92 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %17.45 %-30.81 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %7.99 %98.29 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %91.35 %92.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.71 %24.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-52.98 %77.88 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-124.30 %65.04 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-1.72 %68.07 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-34.78 %91.92 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %35.14 %86.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %16.55 %57.05 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-4.41 %67.39 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %12.41 %35.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %78.56 %-38.19 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %96.62 %92.86 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %31.96 %79.53 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %35.64 %79.66 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %40.18 %47.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %15.27 %29.87 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.43 %38.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.95 %42.15 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.14 %94.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %1.71 %64.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %38.08 %92.50 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.72 %80.81 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.12 %75.37 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %23.13 %24.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %26.98 %-26.26 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10798.77 %99.07 %13.51 %60.78 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %34.07 %48.28 %ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %24.77 %43.92 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ