สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %44.78 %86.26 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %29.89 %30.71 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %24.57 %88.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %-63.56 %69.02 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %0.45 %42.20 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %63.00 %64.00 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %0.00 %-7.69 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-10.61 %65.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %22.37 %59.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %33.61 %81.40 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %53.72 %24.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %23.35 %85.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %0.00 %29.80 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %83.81 %74.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1163.64 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %83.33 %12.95 %30.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %96.04 %33.78 %66.62 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %33.40 %57.96 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 1442.86 %42.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-16.94 %61.45 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %12.52 %88.08 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 8484.62 %84.52 %-11.20 %63.90 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %79.33 %79.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %100.00 %0.00 %81.18 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมสรรพสามิต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %0.00 %-20.85 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-72.20 %60.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %47.45 %80.13 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %11.86 %22.40 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %26.24 %75.12 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1361.54 %61.54 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-10.23 %77.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 1450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10888.89 %87.96 %-60.82 %-93.97 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %28.90 %36.13 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-26.52 %19.35 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %50.23 %36.93 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-26.08 %5.30 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %30.63 %9.99 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %24.86 %83.26 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %-8.20 %96.80 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %26.84 %85.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %17.78 %33.46 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %7.53 %46.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมหม่อนไหม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %50.53 %87.01 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-32.95 %78.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทางหลวงชนบท 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %6.47 %71.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %43.18 %83.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %20.90 %-51.30 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %48.71 %46.10 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-7.57 %32.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %25.79 %79.45 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %23.69 %39.20 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %42.91 %66.28 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %2.34 %82.03 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 60.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-31.47 %70.54 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %30.01 %67.19 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุตุนิยมวิทยา 2881.48 %71.43 %-26.62 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %59.38 %89.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %53.68 %90.31 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 10.00 %100.00 %0.00 %93.44 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %36.47 %84.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %24.34 %58.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-2.96 %25.61 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %12.56 %62.55 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 3396.97 %93.94 %24.74 %28.29 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %8.86 %48.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %37.52 %66.10 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %26.88 %54.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %59.77 %76.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %41.48 %66.40 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-30.39 %39.37 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %22.49 %36.09 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %38.46 %28.82 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-66.77 %39.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.96 %63.19 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %34.14 %-12.01 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %44.70 %28.58 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 955.56 %55.56 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %25.50 %-30.41 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %59.11 %86.49 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %97.35 %-31.35 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %46.39 %45.89 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %52.78 %47.02 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %42.39 %87.14 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %2.53 %-0.67 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %31.92 %42.92 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %16.90 %-30.81 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %4.17 %98.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %91.35 %92.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.71 %24.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-53.47 %77.88 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-124.96 %65.04 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-2.04 %68.07 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-35.02 %91.92 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %34.79 %86.12 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %16.48 %57.05 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-17.02 %67.39 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %12.30 %35.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %16.31 %79.53 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %33.21 %79.53 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %15.15 %29.87 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.17 %38.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.71 %42.15 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %47.99 %96.48 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %1.26 %64.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %37.68 %92.50 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.35 %80.81 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.78 %75.42 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %13.87 %19.55 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %26.58 %-26.26 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10842.39 %49.07 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %34.15 %48.28 %ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %32.70 %46.87 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ