สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %42.17 %89.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %30.74 %79.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.68 %39.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %15.15 %86.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %28.81 %81.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %73.55 %86.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %30.38 %90.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %28.77 %62.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %68.25 %97.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %36.86 %97.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %76.64 %91.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %36.21 %97.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %28.06 %85.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %34.41 %60.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %11.64 %16.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %97.98 %43.90 %61.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ42100.00 %95.65 %36.07 %50.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %28.15 %4.06 %ผ่านไม่ผ่าน5.02.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %13.09 %94.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %36.09 %91.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-56.95 %98.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %15.41 %90.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %8.06 %38.41 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %78.59 %98.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.01 %96.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-74.52 %30.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-17.95 %88.27 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-11.83 %82.84 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %48.72 %80.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %30.83 %92.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %18.06 %59.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %34.43 %78.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1392.31 %100.00 %11.07 %83.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2391.30 %91.30 %5.01 %-42.69 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน2.50.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %45.66 %87.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-57.97 %78.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %33.26 %62.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-63.22 %76.25 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %61.40 %88.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %15.13 %72.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %35.22 %48.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %5.00 %77.72 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.99 %98.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %12.48 %86.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %26.03 %90.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %27.72 %76.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %42.37 %82.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %17.31 %73.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %62.99 %93.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %42.41 %-18.72 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %51.16 %94.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %13.14 %93.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %28.65 %92.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %23.35 %44.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-1.58 %94.08 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %11.91 %57.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %15.43 %65.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %36.39 %97.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %81.62 %96.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %29.97 %46.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %55.93 %87.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %12.87 %52.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %9.90 %41.10 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %41.88 %71.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %21.50 %80.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.49 %68.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %2.95 %91.04 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %24.57 %74.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %46.14 %75.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2877.78 %71.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.47 %96.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %66.52 %96.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %72.62 %95.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %73.81 %97.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %31.61 %96.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %48.31 %95.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.92 %77.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %17.42 %86.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน3396.97 %96.97 %33.91 %55.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %38.31 %87.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %30.53 %91.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %13.12 %90.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %43.17 %89.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %74.98 %96.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %39.10 %82.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %21.06 %33.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %45.10 %33.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-51.63 %61.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %36.36 %55.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %-41.17 %84.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %56.41 %71.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-21.96 %88.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.88 %89.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %69.24 %83.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %42.13 %57.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %27.12 %68.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %57.43 %17.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.87 %93.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %66.40 %62.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %30.99 %50.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %22.24 %88.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %62.60 %58.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %60.57 %98.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %96.91 %58.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %50.67 %83.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %1.66 %71.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %62.69 %86.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %18.90 %97.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %85.39 %95.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %78.77 %83.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-56.32 %84.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-10.36 %93.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-45.98 %86.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.90 %88.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-46.83 %97.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %52.95 %92.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-13.44 %88.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.03 %52.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-10.96 %70.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-29.48 %67.82 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.15 %72.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-37.48 %91.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %11.35 %81.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %39.50 %77.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %33.66 %83.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %15.33 %74.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %49.97 %88.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %13.43 %80.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %1.89 %95.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %11.33 %72.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %63.12 %95.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %32.82 %83.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %48.58 %98.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.54 %59.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %52.74 %53.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10888.64 %91.67 %-15.60 %49.32 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-23.02 %78.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %36.32 %89.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0