สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนกันยายน 2564
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %45.75 %88.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %33.64 %90.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %16.49 %57.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %19.89 %88.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %31.04 %89.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %79.82 %90.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %33.37 %88.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %33.63 %89.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %74.57 %97.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %47.26 %97.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %65.77 %95.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %40.94 %99.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %37.86 %57.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %31.82 %63.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %8.67 %23.86 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กองทัพบก101100.00 %80.20 %37.27 %32.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ42100.00 %84.62 %33.37 %52.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพอากาศ1492.86 %100.00 %0.07 %-38.95 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %18.59 %98.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธนารักษ์580.00 %80.00 %34.41 %93.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-44.01 %98.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %46.50 %92.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-11.96 %43.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %0.00 %81.95 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %90.57 %96.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-74.96 %26.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-29.29 %91.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-7.30 %93.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %45.52 %74.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %45.93 %96.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %74.83 %34.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %27.06 %58.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1376.92 %76.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2382.61 %86.96 %-4.50 %82.25 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ1492.86 %78.57 %45.12 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10894.44 %96.30 %-52.22 %79.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %41.22 %70.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-48.50 %45.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %63.35 %93.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %99.90 %73.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมปศุสัตว์ 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %18.22 %65.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %91.10 %99.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %14.51 %82.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.24 %93.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %34.19 %92.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %48.25 %89.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %31.52 %92.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %59.22 %96.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %45.36 %31.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %53.65 %94.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %30.78 %94.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า10.00 %100.00 %0.00 %99.99 %-ผ่าน0.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %12.29 %54.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %13.94 %89.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %20.06 %26.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %18.87 %81.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %33.50 %98.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %83.65 %95.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %45.51 %66.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %58.97 %87.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %37.66 %86.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %36.18 %-17.19 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %50.01 %90.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %28.38 %86.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %51.25 %70.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %7.42 %89.23 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %20.99 %76.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %43.04 %89.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2866.67 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %52.75 %97.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %61.63 %97.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.59 %97.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %85.68 %99.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %38.63 %97.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %52.77 %96.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %41.67 %89.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %20.49 %89.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน3396.97 %93.94 %33.28 %64.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.56 %95.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %33.50 %92.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %11.45 %89.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %44.86 %93.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.85 %95.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %37.09 %93.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %23.32 %44.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %43.08 %49.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-55.63 %65.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %36.02 %48.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %-22.86 %90.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %55.01 %76.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-44.22 %91.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %90.68 %92.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %70.37 %91.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %42.17 %65.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %25.81 %64.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %58.99 %40.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.91 %98.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %89.72 %61.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %39.38 %65.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %21.50 %90.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %42.98 %70.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %63.98 %98.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.10 %81.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %51.93 %78.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %1.20 %80.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %73.72 %89.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6690.91 %92.42 %27.38 %97.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %85.80 %97.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %84.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-26.88 %97.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-0.02 %95.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-41.64 %90.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %47.65 %92.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-44.96 %96.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %51.35 %95.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-15.91 %84.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %52.04 %57.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-19.45 %71.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-14.21 %76.20 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.82 %70.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-29.96 %88.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %14.57 %81.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %39.87 %80.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %37.38 %83.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %22.58 %70.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %33.82 %93.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.63 %89.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %4.15 %99.20 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %19.23 %77.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %62.26 %96.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %48.53 %99.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %50.54 %99.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %30.85 %73.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %51.32 %85.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10876.47 %76.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-7.19 %85.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %37.60 %83.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0