สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %35.50 %90.24 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %23.24 %65.33 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-6.22 %36.98 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %23.90 %65.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %16.84 %80.00 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %80.50 %90.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %28.36 %81.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %26.76 %79.17 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %54.94 %89.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.97 %95.17 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %87.64 %85.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %36.61 %97.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %22.74 %81.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ1100.00 %100.00 %90.76 %96.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %30.72 %70.52 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %22.49 %34.00 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก101100.00 %100.00 %41.87 %56.34 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %36.78 %50.70 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %29.21 %24.77 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %6.19 %91.21 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-5.53 %92.83 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %82.46 %90.72 %ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %9.33 %94.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %19.80 %91.17 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-10.74 %60.27 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %74.38 %95.67 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %87.54 %93.48 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-109.31 %43.49 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-25.36 %95.08 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-19.87 %92.56 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %47.15 %79.95 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %9.01 %91.19 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %28.79 %60.44 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %34.99 %83.21 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %17.77 %86.15 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2395.65 %95.65 %-3.58 %81.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %37.56 %84.93 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10895.37 %95.37 %-54.79 %79.34 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %28.03 %67.50 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-71.00 %86.36 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %51.37 %80.29 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %-9.93 %51.94 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %31.41 %60.43 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %11.49 %84.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.13 %96.57 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %18.96 %87.19 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %16.40 %91.71 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %26.89 %77.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %29.74 %86.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %8.53 %18.02 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %45.06 %96.56 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %33.07 %20.03 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %52.07 %90.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %5.98 %90.13 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %36.27 %94.33 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %13.55 %41.89 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-3.29 %90.60 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %10.16 %39.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %18.91 %73.28 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %32.13 %91.68 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %78.91 %92.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %29.77 %61.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %50.25 %83.40 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %19.36 %59.06 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %26.56 %50.19 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %42.90 %55.13 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %28.56 %78.08 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.41 %67.52 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-5.92 %96.39 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %20.69 %77.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %38.30 %64.60 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2870.37 %60.71 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.46 %95.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %57.42 %94.59 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %62.48 %98.12 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.78 %97.50 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %45.49 %93.62 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.12 %91.03 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %37.52 %77.20 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %28.43 %85.60 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3396.97 %93.94 %33.72 %66.48 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %40.72 %89.31 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %25.61 %87.83 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %7.38 %83.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %27.43 %84.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %76.12 %91.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %38.14 %82.59 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %22.35 %29.30 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %23.24 %54.74 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-67.35 %63.54 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %17.10 %70.70 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %19.93 %92.15 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %64.40 %72.70 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-8.07 %80.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.87 %90.76 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %65.14 %84.20 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %59.62 %59.82 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %22.27 %56.16 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %58.44 %37.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.17 %91.65 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %71.62 %57.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %43.04 %82.39 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %37.35 %70.89 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %58.95 %95.96 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.33 %63.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %49.05 %81.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %29.89 %20.55 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %69.29 %77.70 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %7.42 %98.39 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %80.80 %95.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %84.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-40.15 %93.99 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-69.36 %87.86 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %31.33 %88.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %52.40 %97.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.95 %25.24 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-15.10 %71.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-36.88 %60.01 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %84.64 %64.67 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %24.34 %78.69 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %32.27 %78.39 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %38.94 %86.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %20.60 %58.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %42.18 %78.56 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.99 %79.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %5.58 %97.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %9.53 %76.01 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %52.04 %92.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.24 %95.31 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %42.18 %96.86 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.75 %57.67 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %34.97 %59.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10886.90 %89.81 %-1.02 %70.33 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-26.80 %83.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %33.18 %87.51 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ