สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนธันวาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %38.04 %73.40 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %29.95 %72.67 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %39.13 %96.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %30.74 %81.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %32.11 %82.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %82.89 %89.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %35.39 %88.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %35.05 %80.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %61.95 %93.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %35.64 %95.70 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %73.86 %87.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %30.74 %96.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %24.66 %86.35 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %86.54 %94.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %35.15 %70.29 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %0.70 %-19.79 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก 10199.01 %100.00 %46.04 %64.30 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %44.50 %64.02 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %26.67 %24.80 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %15.08 %91.93 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %6.98 %92.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %22.50 %91.08 %ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %20.76 %96.12 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %20.38 %91.65 %ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-10.90 %36.16 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %74.81 %95.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.74 %91.73 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-72.35 %45.09 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-22.02 %95.85 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-14.97 %87.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %69.99 %93.18 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %53.61 %83.73 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %13.18 %88.49 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 1100.00 %100.00 %73.50 %87.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %26.82 %56.85 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %31.23 %76.24 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %22.44 %84.26 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %10.59 %76.05 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %41.11 %83.12 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-52.01 %79.18 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %39.23 %72.53 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-49.26 %27.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %64.12 %88.46 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %2.84 %59.75 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %43.22 %65.28 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %29.92 %74.85 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %90.92 %97.84 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %21.66 %85.66 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %34.04 %84.85 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %34.47 %72.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %41.51 %81.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %16.83 %45.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %54.86 %92.76 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %45.80 %85.27 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1100.00 %100.00 %43.96 %89.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %21.56 %89.90 %ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %11.10 %92.66 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %12.18 %44.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-3.54 %95.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %19.66 %59.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %19.27 %68.28 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %43.68 %96.16 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %74.38 %98.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %43.00 %88.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %47.66 %81.47 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %24.59 %49.99 %ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %23.91 %13.46 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %51.84 %52.21 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %21.08 %84.21 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %23.36 %93.31 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.04 %66.24 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %3.70 %85.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %30.46 %87.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %37.86 %79.51 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %32.91 %82.77 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %48.96 %95.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %66.82 %94.86 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %67.26 %97.76 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %70.65 %96.50 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %34.61 %96.35 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %50.22 %93.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %44.70 %73.27 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %32.38 %84.67 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %38.44 %66.96 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %7.11 %85.66 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %22.56 %88.19 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %29.19 %78.86 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %42.42 %87.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %77.40 %96.27 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %43.89 %74.95 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %24.05 %32.50 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %39.60 %49.96 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-49.04 %64.64 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %38.12 %44.88 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %18.53 %90.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %62.52 %68.98 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-27.24 %77.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.06 %87.24 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %66.91 %85.60 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %47.52 %60.14 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %65.80 %76.42 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %28.87 %53.10 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %58.89 %53.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.91 %93.14 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %70.34 %47.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %92.81 %84.57 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %31.17 %59.28 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %65.10 %93.34 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %13.42 %63.85 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %52.18 %74.91 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %46.43 %9.21 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %62.34 %75.07 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %20.11 %97.87 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %85.25 %94.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %88.53 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %45.97 %97.34 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-45.36 %93.06 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %3.18 %94.79 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-54.45 %87.28 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %44.68 %90.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-47.54 %92.58 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %56.92 %95.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %52.06 %61.14 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-11.37 %69.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-35.62 %68.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %92.71 %73.62 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %92.17 %90.71 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %37.37 %80.70 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %42.67 %78.49 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %27.72 %77.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %-0.07 %67.85 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %55.86 %86.07 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.10 %76.08 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %25.69 %90.73 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %20.10 %81.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.47 %94.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %31.70 %91.10 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %53.03 %95.07 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %49.16 %58.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %49.18 %57.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10896.43 %98.15 %8.43 %55.57 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-7.20 %77.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %0.00 %75.57 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %30.09 %85.12 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ