สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนธันวาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %38.27 %73.40 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %33.83 %72.67 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %39.36 %96.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %30.99 %81.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %32.36 %82.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %81.92 %89.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %35.62 %88.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %35.29 %80.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %62.09 %93.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %35.88 %95.70 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %73.95 %87.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %30.99 %96.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %24.93 %86.35 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %86.92 %94.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 11100.00 %100.00 %38.34 %72.27 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %25.05 %34.26 %ผ่านผ่าน
001 กองทัพบก 101100.00 %100.00 %45.30 %53.09 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 4280.95 %74.07 %28.93 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
กองทัพอากาศ 1478.57 %78.57 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %13.61 %91.93 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %22.78 %91.08 %ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 8483.12 %86.90 %36.54 %92.07 %ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 250.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.78 %91.73 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-14.55 %87.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %70.10 %93.18 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %53.78 %83.73 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %13.50 %88.49 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %40.87 %82.31 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1361.54 %53.85 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %8.38 %76.05 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 1464.29 %64.29 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10876.64 %76.64 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %39.45 %72.53 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %64.25 %-915.69 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %3.19 %59.75 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %43.43 %71.16 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %30.17 %74.85 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %90.95 %97.84 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %34.28 %84.85 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %34.70 %72.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %41.72 %81.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %17.13 %45.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมหม่อนไหม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %46.00 %85.27 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %21.84 %89.90 %ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %11.42 %92.66 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-3.17 %95.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %19.95 %59.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %19.57 %68.28 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %74.47 %98.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %43.21 %88.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %18.44 %81.47 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %24.86 %49.99 %ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %24.19 %13.46 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %51.43 %52.21 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %21.37 %84.21 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.29 %66.24 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %4.06 %85.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %30.60 %87.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %38.08 %79.51 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2892.86 %88.89 %58.42 %60.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %49.15 %95.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %67.37 %97.76 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %70.75 %96.50 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %36.72 %96.35 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %50.40 %93.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %44.90 %73.27 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %32.63 %84.67 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %38.43 %65.83 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %22.84 %88.19 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %29.44 %78.86 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %42.63 %87.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %77.48 %96.27 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %44.10 %-460.11 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-48.50 %64.64 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 785.71 %85.71 %36.56 %40.57 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %62.65 %68.98 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.07 %87.24 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.03 %85.60 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %47.71 %60.14 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 955.56 %55.56 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %59.04 %53.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.03 %93.14 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %99.48 %47.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %92.83 %84.57 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %31.42 %59.28 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %64.99 %93.34 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %97.44 %63.85 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %46.62 %9.21 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %62.47 %75.07 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6696.97 %93.94 %31.31 %97.85 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %85.31 %94.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %88.53 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %46.17 %97.18 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %3.54 %94.79 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-53.89 %87.28 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %44.88 %90.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-47.00 %92.58 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %52.23 %61.14 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-48.71 %70.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-35.12 %68.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %77.03 %73.62 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %92.19 %90.71 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %37.60 %80.70 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %42.66 %78.05 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %27.98 %77.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %0.29 %67.85 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %56.02 %86.07 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.42 %76.08 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %23.13 %90.27 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %20.37 %81.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.61 %94.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %0.00 %31.94 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %53.20 %95.07 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %48.37 %58.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %49.36 %57.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10868.48 %72.22 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %36.04 %85.12 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ