สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนสิงหาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %40.35 %86.85 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %21.83 %25.48 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %19.18 %86.48 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %57.15 %59.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-8.82 %4.82 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %61.15 %58.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %50.53 %68.55 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-14.36 %-5.96 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %20.73 %65.80 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %25.22 %81.66 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %64.38 %56.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %23.59 %82.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %25.06 %52.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %83.77 %74.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %25.91 %67.04 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %23.88 %20.64 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %31.85 %57.73 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %37.49 %58.52 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %26.06 %24.95 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-10.75 %72.63 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-25.38 %78.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %10.73 %72.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %37.49 %92.03 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %98.81 %-8.50 %51.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-15.76 %0.09 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %77.60 %75.67 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %87.68 %68.03 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-79.19 %-40.50 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-16.33 %85.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-77.21 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %48.63 %57.45 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %-42.42 %65.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %29.48 %29.02 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %24.81 %58.80 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %1.56 %85.10 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-9.06 %69.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %46.16 %80.19 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-57.04 %75.74 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %30.09 %49.16 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-41.31 %-20.64 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %49.87 %46.67 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-19.77 %3.65 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %28.51 %-35.71 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %19.50 %48.03 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %92.10 %94.83 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %8.52 %66.01 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %-3.93 %55.61 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %28.40 %47.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %31.22 %31.10 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %-4.95 %-246.79 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %32.80 %60.14 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %19.16 %-259.43 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-9.96 %72.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %48.66 %82.58 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %14.77 %-44.96 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-41.33 %54.93 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %10.48 %5.36 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %12.50 %84.90 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %8.52 %86.46 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %51.11 %67.69 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %15.33 %32.10 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %41.46 %8.50 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-6.06 %16.54 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %28.52 %15.91 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %27.70 %-89.84 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %45.54 %80.07 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-9.10 %91.04 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %67.23 %30.35 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-37.83 %72.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %32.94 %66.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %-20.89 %-3.01 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-27.78 %39.63 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %56.62 %84.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %51.93 %75.54 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %57.04 %85.08 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %68.20 %66.70 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %27.56 %81.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %23.73 %48.93 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-6.88 %-7.68 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-1.17 %52.61 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %26.67 %37.12 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-17.92 %52.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %-0.62 %58.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %24.79 %46.62 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %14.95 %42.67 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %58.57 %78.85 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %39.74 %56.53 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %20.24 %15.79 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %32.79 %28.38 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-49.66 %24.35 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %-15.12 %17.67 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %-14.55 %80.97 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %36.73 %13.75 %ผ่านไม่ผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %77.11 %94.28 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %92.00 %62.10 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %59.08 %34.63 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %32.44 %-4.28 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %42.30 %9.08 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %14.13 %35.11 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %19.39 %-52.31 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %45.62 %54.39 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %18.96 %-55.71 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %42.67 %64.59 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %45.02 %20.08 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %39.39 %87.23 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %-1.41 %3.68 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %32.00 %63.19 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %26.10 %33.61 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %45.36 %-24.07 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %-12.41 %98.04 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %90.83 %92.50 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.72 %20.45 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 10.00 %100.00 %0.00 %53.07 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-134.33 %61.91 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-60.92 %71.16 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-139.25 %53.68 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %0.26 %59.92 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-46.09 %84.15 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %31.47 %83.39 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %9.44 %27.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-10.94 %63.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-25.88 %24.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %79.47 %-42.45 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %12.23 %39.90 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %44.25 %74.75 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %28.77 %51.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %27.11 %14.72 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.63 %42.31 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %5.72 %24.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %33.91 %91.19 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 580.00 %100.00 %-4.33 %34.81 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %32.28 %85.94 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.78 %58.45 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.67 %74.14 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %48.77 %34.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %24.86 %-125.18 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10884.34 %85.98 %-0.41 %62.36 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-45.01 %37.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %55.76 %-170.68 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %24.82 %55.07 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ