สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนมกราคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %46.42 %83.30 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %24.96 %74.78 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %36.11 %94.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %28.95 %77.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %31.40 %80.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %82.62 %91.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %37.64 %84.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %33.25 %84.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %61.16 %93.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %37.29 %96.58 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %76.63 %90.89 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %32.25 %95.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %22.01 %87.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %87.87 %93.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %36.81 %70.33 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %-2.06 %-18.87 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %48.95 %62.16 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %43.35 %59.28 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %34.32 %25.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %6.79 %93.16 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %6.22 %94.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %-3.04 %92.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %12.68 %95.67 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 8497.33 %98.81 %14.66 %90.13 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-15.34 %45.42 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %76.16 %93.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.61 %94.06 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-73.43 %40.55 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-20.23 %95.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-11.74 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %70.80 %95.55 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %49.05 %80.62 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %27.62 %90.98 %ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 1100.00 %100.00 %72.61 %86.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %26.67 %70.28 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %31.98 %73.31 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %20.37 %82.73 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %12.95 %76.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %50.31 %84.19 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-58.96 %76.64 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %39.82 %71.98 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-59.94 %33.13 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %63.32 %86.50 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %27.17 %61.64 %ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %28.90 %66.07 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %30.09 %87.46 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %92.01 %96.59 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %19.75 %88.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %33.51 %85.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %33.81 %79.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %44.72 %82.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %25.96 %19.74 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %59.33 %92.66 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %49.30 %85.10 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1100.00 %100.00 %46.32 %87.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %24.51 %88.96 %ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %8.18 %92.83 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %18.59 %35.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %1.62 %94.42 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %19.28 %40.49 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %20.87 %68.10 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %45.36 %93.73 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %77.11 %94.51 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %40.57 %50.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %46.90 %82.97 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %19.94 %57.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %24.35 %0.96 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %53.86 %32.03 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %35.87 %74.62 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %26.08 %96.44 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %50.83 %62.68 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %4.79 %90.79 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %33.58 %87.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %37.32 %78.97 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %33.55 %77.97 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %51.37 %94.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %58.04 %95.92 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %60.98 %92.80 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %66.11 %97.70 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %39.57 %93.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %51.65 %88.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %44.11 %79.13 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %30.75 %83.08 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %36.19 %63.06 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %11.66 %92.14 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %28.64 %87.88 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %31.20 %88.40 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %41.57 %90.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %77.44 %94.06 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %43.19 %80.60 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %24.37 %31.84 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %40.90 %55.44 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-52.51 %63.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %42.74 %51.21 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %24.87 %91.66 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %61.16 %73.31 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-28.62 %79.82 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %93.75 %91.88 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.80 %87.40 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %46.67 %56.33 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %68.33 %81.68 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %60.21 %46.00 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %56.87 %64.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.85 %95.09 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %59.71 %57.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %92.01 %93.32 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %38.72 %60.88 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %67.70 %94.92 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %15.16 %63.47 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %53.69 %80.48 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %33.01 %21.54 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %67.04 %75.07 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %22.35 %97.80 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %84.15 %96.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.83 %89.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %43.06 %92.68 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-53.45 %92.46 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %2.59 %92.50 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-52.21 %81.36 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %51.10 %96.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-38.89 %93.11 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %53.99 %94.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %54.00 %46.53 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-3.81 %70.10 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-33.13 %67.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %99.34 %75.46 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %92.25 %87.27 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %34.47 %77.69 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %45.17 %76.04 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %27.66 %63.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %21.89 %60.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %55.98 %89.04 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %15.28 %79.91 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %22.64 %93.34 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %26.61 %73.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.92 %96.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %34.17 %96.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %53.63 %98.57 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %48.84 %54.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %55.44 %63.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 1100.00 %100.00 %77.11 %97.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10896.43 %98.15 %5.83 %57.56 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-12.04 %75.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %74.46 %-154.01 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %43.19 %81.27 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ