สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนกันยายน 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %42.62 %91.37 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %27.02 %22.82 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %18.16 %85.47 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %68.56 %47.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-7.40 %23.11 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %61.26 %62.90 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %51.59 %64.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-9.35 %26.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %23.40 %55.77 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %28.52 %86.81 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %76.47 %43.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %25.33 %86.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %27.50 %43.78 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %80.79 %63.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %21.94 %69.12 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %25.01 %22.82 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %33.25 %60.95 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %37.56 %54.45 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %25.13 %25.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-11.19 %78.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-20.25 %77.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %5.93 %78.08 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 84100.00 %98.81 %-16.90 %62.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-14.17 %-0.32 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %78.53 %66.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %83.74 %77.25 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-68.93 %-9.17 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-9.64 %66.29 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-76.20 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %49.24 %59.37 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %-27.88 %68.35 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %32.31 %28.45 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %29.62 %56.90 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %2.53 %86.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-9.94 %69.82 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %57.11 %81.71 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-58.63 %48.36 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %26.85 %40.57 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-32.87 %-5.01 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %48.37 %52.32 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-5.04 %3.89 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %2.82 %-49.34 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %15.42 %46.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %91.09 %94.80 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %-1.02 %55.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %-17.41 %53.23 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %26.96 %55.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %22.88 %26.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %3.85 %-89.82 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %36.54 %25.00 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %14.60 %-304.18 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %6.16 %77.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %50.85 %75.98 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %1.61 %-45.75 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-38.10 %62.40 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %11.79 %28.12 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %4.07 %95.41 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %9.53 %76.67 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %54.74 %64.33 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %11.38 %21.08 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %70.33 %32.44 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-4.42 %1.66 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %12.48 %17.21 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %26.20 %51.41 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %38.36 %63.92 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-3.39 %86.63 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %66.60 %37.70 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-34.93 %57.94 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %35.77 %66.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %-22.47 %-0.49 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-32.05 %50.63 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %57.11 %87.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %41.41 %73.18 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %50.60 %78.57 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %63.72 %66.91 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %27.36 %80.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %21.93 %53.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-5.09 %1.27 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %5.54 %31.77 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 3387.88 %87.88 %26.18 %32.47 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-15.24 %41.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %8.80 %72.37 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %28.56 %38.37 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %20.62 %35.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %60.76 %56.80 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %38.18 %57.76 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %21.62 %17.68 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %31.53 %27.77 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-39.70 %18.31 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %-11.10 %17.68 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %-6.39 %79.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %34.24 %31.06 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %77.54 %94.49 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %89.44 %73.61 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %58.13 %52.13 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %36.18 %7.16 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %41.48 %5.95 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %88.89 %-12.83 %12.12 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %22.95 %-55.24 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %55.85 %56.92 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %13.84 %-29.99 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %42.90 %64.84 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %43.12 %26.59 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %43.39 %91.01 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %1.37 %28.53 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %32.00 %58.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %31.09 %36.29 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %46.59 %3.89 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %-17.85 %97.89 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %91.06 %93.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.72 %38.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 10.00 %100.00 %0.00 %62.26 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-122.50 %62.23 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-64.97 %77.87 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-123.82 %51.05 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-6.37 %66.16 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-42.99 %74.08 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %33.76 %93.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 425.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %2.31 %43.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-8.45 %68.18 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %3.04 %31.29 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %80.12 %-36.25 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30.00 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %9.33 %52.00 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %43.43 %77.17 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %22.72 %41.29 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %18.28 %23.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.75 %36.81 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %7.58 %28.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %38.77 %90.23 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 560.00 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %33.01 %84.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %15.76 %63.36 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.36 %77.52 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %54.20 %35.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %22.52 %-139.57 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10884.34 %85.98 %1.62 %62.37 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-39.14 %30.52 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %55.32 %-174.31 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %24.73 %31.82 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ