สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนเมษายน 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %42.74 %94.62 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %24.48 %21.11 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %15.20 %93.39 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %62.96 %67.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-14.18 %51.98 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %62.38 %75.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %49.77 %67.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-16.00 %48.99 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %29.84 %75.41 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %28.56 %90.08 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %72.49 %59.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %25.44 %87.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %22.81 %76.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %84.60 %75.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %16.07 %69.41 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %23.96 %36.30 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %30.74 %61.87 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %34.90 %69.21 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %20.74 %22.42 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-7.96 %75.49 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-26.14 %91.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %9.35 %86.40 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %36.77 %93.55 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-10.16 %69.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %7.08 %29.89 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %65.62 %85.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %85.91 %74.48 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-80.89 %-42.06 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-5.26 %75.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-62.41 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %56.30 %83.66 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %17.21 %50.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %-12.26 %66.13 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %21.70 %25.05 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %22.66 %73.01 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %16.65 %87.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-10.63 %77.64 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %33.17 %84.12 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-75.60 %68.36 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %25.31 %21.34 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-26.32 %-51.47 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %44.87 %63.21 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-21.04 %16.47 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %8.99 %18.35 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %17.60 %76.27 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %91.81 %97.26 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %-4.70 %72.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %-4.68 %65.47 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %24.27 %61.99 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %13.49 %36.19 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %-32.89 %-196.64 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %26.83 %71.47 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %14.77 %-77.27 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %100.00 %0.00 %57.21 %รายงานไม่ครบผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-12.36 %66.66 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %48.88 %91.00 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %4.09 %-12.04 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-41.23 %90.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %12.86 %24.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %9.41 %42.86 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %7.83 %82.46 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %55.45 %87.39 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %18.28 %19.54 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %50.15 %45.14 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-7.57 %10.86 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %27.92 %24.33 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %29.06 %36.97 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %50.63 %73.71 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %37.57 %92.46 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %63.59 %42.38 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-35.28 %79.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %6.28 %76.35 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %22.33 %39.20 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-37.54 %33.14 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %57.68 %87.62 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %39.99 %73.63 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %50.07 %83.97 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %59.42 %86.29 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %35.78 %85.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %24.80 %76.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-3.39 %29.96 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %23.66 %72.88 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %13.07 %41.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-16.31 %67.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %5.77 %72.99 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %21.57 %53.42 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %10.85 %50.71 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %57.84 %69.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %44.25 %72.29 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %6.45 %-22.48 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %22.13 %27.74 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-50.11 %42.10 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %-10.78 %2.83 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %-0.53 %88.37 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %41.19 %43.34 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %70.24 %96.67 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %92.83 %59.28 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.32 %75.40 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %30.73 %30.16 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %52.27 %35.34 %ผ่านผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %38.52 %56.25 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %34.80 %-11.05 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %46.54 %80.73 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %39.62 %-36.14 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %49.23 %83.87 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %28.01 %32.92 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %39.01 %94.15 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %-1.83 %14.24 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %35.54 %71.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %25.49 %23.09 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %47.25 %35.44 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %-0.72 %98.27 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %88.84 %85.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.72 %25.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %4.03 %76.27 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-115.58 %57.47 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-42.11 %74.10 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-127.92 %62.61 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-14.54 %71.74 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-51.07 %88.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %31.44 %84.46 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %-7.30 %-0.53 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-16.07 %69.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-28.11 %46.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %75.24 %43.06 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %97.58 %88.58 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %4.39 %46.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %35.10 %77.59 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %18.54 %61.37 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %21.64 %37.70 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %23.68 %83.14 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.25 %44.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.19 %88.01 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %-11.10 %61.78 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %33.62 %74.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.14 %88.74 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.76 %82.21 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %49.08 %42.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %11.50 %-24.25 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10889.02 %87.85 %-4.67 %59.28 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-46.70 %41.06 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %59.77 %-174.31 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %12.23 %61.54 %ไม่ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ