สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มหน่วยงาน รอบการประเมินผล
ลดใช้พลังงานร้อยละ 10 ลดใช้พลังงานร้อยละ 20
ส่วนราชการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65) 3 เดือน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ครั้งที่ 2)
จังหวัด ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65) 3 เดือน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ครั้งที่ 2)
ที่ทำการปกครองอำเภอ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65) 3 เดือน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ครั้งที่ 2)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65) 3 เดือน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ครั้งที่ 2)
สถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้ประเมิน มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
3 เดือน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ครั้งที่ 2)
รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ประเมิน มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
3 เดือน (ครั้งที่ 1) 3 เดือน (ครั้งที่ 2)

 

 

 

 
การประเมินผลผู้นำองค์การ การลดพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หัวข้อประเมินผล รอบการประเมินผล
การประหยัดพลังงานส่วนราชการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64) 6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)
การประหยัดพลังงานจังหวัด ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64) 6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)
การประหยัดพลังงานอำเภอ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64) 6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)
การประหยัดพลังงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64) 6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)

 

 

 

 
การประเมินผลผู้นำองค์การ หัวข้อที่ 2 การลดพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หัวข้อประเมินผล รอบการประเมินผล
การประหยัดพลังงานส่วนราชการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย. 62 - ส.ค. 63)
การประหยัดพลังงานจังหวัด ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย. 62 - ส.ค. 63)
การประหยัดพลังงานอำเภอ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย. 62 - ส.ค. 63)
การประหยัดพลังงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย. 62 - ส.ค. 63)

 

 

 

 
การประเมินผลผู้นำองค์การ หัวข้อที่ 2 การลดพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวข้อประเมินผล รอบการประเมินผล
การประหยัดพลังงานส่วนราชการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รอบที่ 1(ก.ย.-ก.พ.) รอบที่ 2 (มี.ค.-ส.ค.)
การประหยัดพลังงานจังหวัด ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รอบที่ 1(ก.ย.-ก.พ.) รอบที่ 2 (มี.ค.-ส.ค.)
การประหยัดพลังงานอำเภอ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รอบที่ 1(ก.ย.-ก.พ.) รอบที่ 2 (มี.ค.-ส.ค.)
การประหยัดพลังงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
รอบที่ 1(ก.ย.-ก.พ.) รอบที่ 2 (มี.ค.-ส.ค.)

 

 

 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัดการลดการใช้พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หัวข้อประเมินผล รอบการประเมินผล
ตัวชี้วัด 4.2
การพัฒนาระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน (ส่วนราชการ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบ 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.) รอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.)
รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)
ตัวชี้วัด 4.2
การพัฒนาระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน (จังหวัด)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบ 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.) รอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.)
รอบ 9 เดือน (ต.ค.-มิ.ย.)
ประเมินนายอำเภอ ไม่ประเมิน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบ 5 เดือน (เม.ย.-ส.ค.)
ประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ประเมิน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบ 5 เดือน (เม.ย.-ส.ค.)

 

 

 

 
ข้อมูลการใช้พลังงานภาครัฐ ในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2560

อุณหภูมิเฉลี่ยรายจังหวัด
ขนาดของพื้นที่อำเภอในแต่ละจังหวัด
ส่วนราชการ :50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60
ส่วนจังหวัด :50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60
สถาบันอุดมศึกษา :50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60
องค์การมหาชน :59 / 60

 

 

 

 
แนวทางการประเมิน ก่อนปีงบประมาณ 2562

แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "การประหยัดพลังงาน" ... >>(Click)
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การมหาชน ... >>(Click)
ร่างกรอบการประเมินผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ... >>
(ส่วนราชการ) (จังหวัด) (สถาบันอุดมศึกษา)
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2558 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2557 ... >>(Click)
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2556 ... >>(Click)
มติคณะรัฐมนตรี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ภาครัฐลดใช้พลังงาน 10% ... >>(Click)
เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน" ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ... >>(Click)
หนังสือแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ... >>(Click)
เอกสารประกอบการบรรยายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปี 2556 ... >>(Click)
คู่มือการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปี 2556 ... >>
(ส่วนที่ 1)   (ส่วนที่ 2)
ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2555
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน... >>(Click)
เอกสารประกอบการบรรยาย "ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2556">>(Click)
ตัวอย่างการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน... >>(Click)
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสอบถามข้อมูลได้ที่ ... >>(Click)
วิดีทัศน์ "รวมพลังข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน ปี 2555"... >>(Download)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว88 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ>
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้รับทราบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และขอให้เน้นวัตถุประสงค์การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและมากกว่าการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้สำนักงบประมาณร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่อไป... >>(คลิกดูรายละเอียด)

 

 

 

 

 
 
     
 
 
 
121/1-2 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กทม. 10400 Tel: 02-6121555 ext 364; copyright@2008 EPPO All Rights reserve.