เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพิษณุโลก ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน จาก 82 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก   2,615,6422,752,3412,689,529231,581230,787181,02491.15 %91.61 %93.27 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4   8,212,8478,167,197101,16277,501129,91657,63599.06 %98.41 %43.03 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก   44,36643,85764,70764,56571,22269,096-45.53 %-62.40 %-6.78 %
สำนักงานคลังเขต ๖   36,65337,24235,11125,03931,33126,68331.69 %15.87 %24.00 %
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก   41,73141,49243,31727,23428,16723,83034.74 %32.12 %44.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก   530,964539,290462,733351,416292,138299,87033.82 %45.83 %35.20 %
สำนักงานสรรพากรภาค 7   224,661220,148194,211262,944247,616230,352-17.04 %-12.48 %-18.61 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก   66,08072,64287,24884,74088,510108,288-28.24 %-21.84 %-24.11 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   51,25340,81837,28028,68922,22519,81644.02 %45.55 %46.85 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก   52,68552,47952,33122,25723,95021,67257.75 %54.36 %58.59 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   40,89238,62337,86727,24725,55722,77233.37 %33.83 %39.86 %
สำนักงานชลประทานที่ 3   243,039226,075219,6341,074,5991,048,698944,666-342.15 %-363.87 %-330.11 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6   58,50559,38458,36719,79317,80914,46466.17 %70.01 %75.22 %
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก   38,45439,80435,63312,48014,48313,56267.55 %63.61 %61.94 %
สำนักงานปศุสัตว์ 6   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8   58,63659,24356,64042,50043,08445,84027.52 %27.28 %19.07 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2   
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   64,43964,19361,16065,50968,21458,360-1.66 %-6.26 %4.58 %
ส.ป.ก. พิษณุโลก   46,28447,92948,32426,07632,70530,60043.66 %31.76 %36.68 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2   54,87553,41253,74338,97039,81136,18528.98 %25.46 %32.67 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก   142,412180,362252,825233,151283,847253,682-63.72 %-57.38 %-0.34 %
ท่าอากาศยานพิษณุโลก   4,748,9863,749,0546,085,1862,867,6232,176,9391,744,75039.62 %41.93 %71.33 %
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)   158,328159,185145,327213,964120,939129,602-35.14 %24.03 %10.82 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก   44,11943,15550,94146,52443,54045,444-5.45 %-0.89 %10.79 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)   88,969105,48298,66278,45584,54678,51411.82 %19.85 %20.42 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)   236,449229,420215,535244,342244,160218,505-3.34 %-6.42 %-1.38 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9   136,072103,541103,188122,61187,62989,4239.89 %15.37 %13.34 %
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก   8,765,9588,782,0358,533,95546,62848,53440,50399.47 %99.45 %99.53 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก   59,56641,52840,45611,0113,9433,33081.51 %90.51 %91.77 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก   39,60441,48641,71714,44916,44113,58263.52 %60.37 %67.44 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก   36,02036,86834,3036,5484,5763,74681.82 %87.59 %89.08 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก   51,33648,96051,47550,28650,19352,5532.05 %-2.52 %-2.10 %
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก   
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก   163,176165,835159,605115,303136,144133,17729.34 %17.90 %16.56 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก   43,44845,15642,71623,41525,69324,81546.11 %43.10 %41.91 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก   48,16248,46461,48637,40147,59441,11922.34 %1.80 %33.12 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก   50,82843,40342,56835,09933,03431,43430.95 %23.89 %26.16 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก   58,23357,41054,89560,32559,83830,806-3.59 %-4.23 %43.88 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก   
สพ.พิษณุโลก   314,852315,680301,36384,62892,41686,82673.12 %70.72 %71.19 %
รจจ.พิษณุโลก   934,647890,482818,630786,551800,638781,55115.85 %10.09 %4.53 %
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก   337,272319,729275,182273,066280,207277,37019.04 %12.36 %-0.79 %
เรือนจำกลางพิษณุโลก   8,718,1401,318,9931,281,2451,278,4331,419,0151,623,85285.34 %-7.58 %-26.74 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6   185,622184,723180,985178,978183,048175,7253.58 %0.91 %2.91 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก   34,58534,69233,5885,9405,7205,64082.82 %83.51 %83.21 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก   45,18645,68256,97029,96029,40027,16033.70 %35.64 %52.33 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   259,949265,496247,145209,782209,190199,13719.30 %21.21 %19.42 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก   40,48339,45136,79215,04818,48516,17662.83 %53.15 %56.03 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก   80,14678,75678,42367,61534,98019,83015.64 %55.58 %74.71 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก   48,53748,51047,25841,05847,44540,45815.41 %2.19 %14.39 %
พิษณุโลกปัญญานุกูล   371,449371,068553,753226,437209,876243,83139.04 %43.44 %55.97 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1   694,649940,309578,668155,826159,667150,97277.57 %83.02 %73.91 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   362,562317,532304,368175,394161,292162,67251.62 %49.20 %46.55 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   555,976424,115475,507150,967151,156146,48472.85 %64.36 %69.19 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   213,460210,112190,604129,131128,525134,47239.51 %38.83 %29.45 %
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   576,988368,899401,152174,916165,882188,27969.68 %55.03 %53.07 %
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   926,820924,414895,583956,782801,603769,529-3.23 %13.29 %14.08 %
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว   241,549240,073212,237217,643212,845195,4189.90 %11.34 %7.92 %
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก   5,566,7995,004,9965,098,973446,365326,744354,71791.98 %93.47 %93.04 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   225,541212,710203,586438,740419,338440,830-94.53 %-97.14 %-116.53 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก   117,777180,407168,811239,537193,383136,622-103.38 %-7.19 %19.07 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก   234,728244,766292,06772,37059,80063,08069.17 %75.57 %78.40 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)   39,67139,56738,17212121299.97 %99.97 %99.97 %
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก   365,015354,844352,332150,349182,766302,85858.81 %48.49 %14.04 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก   41,64241,48239,92837,07531,97330,31310.97 %22.92 %24.08 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)   58,53058,51457,254105,628109,959107,997-80.47 %-87.92 %-88.63 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)   30,10930,34528,1146,5188,0837,37678.35 %73.36 %73.76 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก   36,53336,62034,02614,23315,33213,69661.04 %58.13 %59.75 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก   692,489689,859690,566139,954115,412182,40279.79 %83.27 %73.59 %
ตำรวจภูธรภาค 6   651,928656,968647,539515,496498,630529,28220.93 %24.10 %18.26 %
รวม50,357,31041,327,30734,974,65914,014,70912,996,63312,554,26672.17 %68.55 %64.10 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพิษณุโลก ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 65 หน่วยงาน จาก 82 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก   2,5843,4843,5483,2632,6892,988-26.27 %22.80 %15.77 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4   41,74741,39038,9682,7202,0253,08593.48 %95.11 %92.08 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก   11,14211,21812,0355,1152,5271,38254.09 %77.47 %88.52 %
สำนักงานคลังเขต ๖   8,6328,6328,63287848662489.83 %94.37 %92.76 %
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก   43,08937,02338,39213,15212,13610,08269.48 %67.22 %73.74 %
สำนักงานสรรพากรภาค 7   46,35144,35440,7794,4684,8353,25890.36 %89.10 %92.01 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก   20,00319,16620,45915,80517,42018,75520.99 %9.11 %8.33 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   3,9933,2718,2701,7841,5401,90655.32 %52.92 %76.95 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก   15,21114,41215,1549,17210,6576,75739.70 %26.06 %55.41 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   6,3766,1106,1864,8443,8363,06124.03 %37.22 %50.52 %
สำนักงานชลประทานที่ 3   90,35883,51383,51365,82956,43441,93827.15 %32.43 %49.78 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6   21,58422,71322,9796,9395,5333,11067.85 %75.64 %86.46 %
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานปศุสัตว์ 6   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก   19,03319,41419,39524,57324,17123,254-29.10 %-24.50 %-19.90 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8   17,20817,36017,3412,2131,9661,52787.14 %88.67 %91.19 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2   26,04825,53925,38619,9908,2156,34423.26 %67.84 %75.01 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   18,76718,76718,76710,8748,8729,03242.06 %52.73 %51.87 %
ส.ป.ก. พิษณุโลก   12,01612,54913,29014,8035,97910,892-23.20 %52.35 %18.05 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2   22,57022,01921,38330,95221,05218,710-37.14 %4.39 %12.50 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก   
ท่าอากาศยานพิษณุโลก   12,78113,5406,93112,0687,2498,6355.58 %46.46 %-24.58 %
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)   55,54453,92851,53249,21543,18545,95611.39 %19.92 %10.82 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก   11,38910,87511,9216,0565,9186,78846.82 %45.58 %43.06 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)   17,62817,62813,4701,7256,1261,28790.21 %65.25 %90.45 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)   69,92668,53865,68521,04518,37314,36669.90 %73.19 %78.13 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9   41,82239,94041,3085,7927,3137,15286.15 %81.69 %82.69 %
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก   2,9902,9902,99034343498.86 %98.86 %98.86 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก   1,11095495434938914968.61 %59.20 %84.39 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก   9,84810,55211,29468693224693.04 %91.17 %97.83 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก   8,2328,7828,4602,0273,3581,91775.38 %61.77 %77.34 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก   10,2079,37010,9493,6472,9243,41864.27 %68.80 %68.78 %
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก   
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก   27,06828,05727,41114,11215,34510,18547.86 %45.31 %62.84 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก   13,74713,06218,9579,0937,4126,58733.85 %43.26 %65.25 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก   13,89913,42413,2144,7765,3234,93365.64 %60.35 %62.67 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก   8,0829,20212,3401,4421,0901,16082.15 %88.16 %90.60 %
สพ.พิษณุโลก   6,5746,5816,5666,3104,4982,2684.02 %31.65 %65.46 %
รจจ.พิษณุโลก   17,72817,49416,89011,23511,93410,20536.63 %31.78 %39.58 %
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก   10,69110,59910,4197,5937,9835,99028.97 %24.68 %42.51 %
เรือนจำกลางพิษณุโลก   88,85822,18822,18715,32515,80312,69482.75 %28.78 %42.78 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6   38,16637,78638,16613,11619,57917,27965.63 %48.18 %54.73 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก   7,8148,0428,0232,4902,2771,67668.14 %71.69 %79.10 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก   11,46511,56012,2445,2044,5143,73054.61 %60.95 %69.54 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   24,99325,49724,53112,5069,4707,63249.96 %62.86 %68.89 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก   8,9558,2708,5933,0552,0951,70065.88 %74.67 %80.22 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก   17,85417,85418,8815,6564,6453,67368.32 %73.98 %80.55 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก   10,78010,78010,7802,6772,2042,26375.17 %79.55 %79.01 %
พิษณุโลกปัญญานุกูล   6,1365,77710,77519,38415,38413,764-215.89 %-166.28 %-27.74 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1   14,02814,01813,9504,8724,1503,09365.27 %70.40 %77.83 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   30,93530,99631,1768,9517,4566,92371.06 %75.95 %77.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   24,24424,26024,2473,9345,7684,33683.77 %76.22 %82.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   39,91139,89751,2707,7636,8515,99080.55 %82.83 %88.32 %
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   12,45212,17812,06710,6236,8765,65614.69 %43.54 %53.12 %
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   21,32121,32121,3212,4352,8783,40388.58 %86.50 %84.04 %
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว   10,05810,0949,7185,5884,7213,91044.45 %53.23 %59.76 %
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก   73,82667,90170,4849,2567,3796,01987.46 %89.13 %91.46 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก   11,40911,47512,11011,1339,8169,6492.43 %14.46 %20.33 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   29,43628,62428,54648,52019,61122,301-64.83 %31.49 %21.88 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก   39,83742,23342,9552,6353,3702,14993.38 %92.02 %95.00 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก   29,07729,04029,3626,1635,5595,14678.80 %80.86 %82.48 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)   16,34316,49516,3434,2223,1792,88774.17 %80.73 %82.33 %
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก   24,23324,20924,1914,0904,6114,21583.12 %80.95 %82.57 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก   10,57110,47610,3246,0145,7315,29743.11 %45.29 %48.70 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)   14,87414,93115,1028888581,37294.03 %94.25 %90.92 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)   15,26815,26815,04028018312898.17 %98.80 %99.15 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก   5,3275,6895,3272,2192,4602,45558.35 %56.76 %53.92 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก   146,657146,657156,48948,20052,737108,27467.13 %64.04 %30.81 %
ตำรวจภูธรภาค 6   137,832140,153143,43099,470110,723111,72027.83 %21.00 %22.11 %
รวม1,688,6401,600,1171,633,403761,248680,643677,31754.92 %57.46 %58.53 %