เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 94 หน่วยงาน จาก 106 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   808,900761,319741,447721,245672,049635,61010.84 %11.73 %14.27 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   53,95540,23251,8921,3151,4871,74997.56 %96.30 %96.63 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี   56,32256,23055,438149,661151,341146,267-165.73 %-169.15 %-163.84 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี   
สำนักงานคลังเขต 8   61,78145,13837,63431,83930,80434,88648.46 %31.76 %7.30 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี   82,21638,64136,54326,6542,35194867.58 %93.92 %97.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์   45,95667,05646,1676,1706,2655,16486.57 %90.66 %88.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน   48,54345,00443,7777,8017,5098,52983.93 %83.31 %80.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม   44,68265,93167,8282,8011,8081,76193.73 %97.26 %97.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา   44,99565,85267,8623,1714,0103,11592.95 %93.91 %95.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี   42,49052,20441,3413,8223,4393,24991.00 %93.41 %92.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา   42,34166,16667,8597,0088,0578,18383.45 %87.82 %87.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก   41,89066,88468,9006,1136,0075,14885.41 %91.02 %92.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง   44,86650,78042,2604,6783,7283,75189.57 %92.66 %91.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ   4,80565,37059,8655,1204,6343,457-6.55 %92.91 %94.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน   45,09065,61043,1866,3826,4176,77185.85 %90.22 %84.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม   45,37666,10268,4555,6826,5346,33487.48 %90.12 %90.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร   46,23155,88143,4925,5155,9256,14288.07 %89.40 %85.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม   43,91065,15767,8633,5883,8693,10091.83 %94.06 %95.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง   48,37366,48165,5409,0209,9089,19381.35 %85.10 %85.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน   50,42670,53971,58912,1441,1971275.92 %98.30 %99.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี   56,17675,45755,40224,34121,66721,76656.67 %71.29 %60.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ   45,54446,58946,51812,22211,95011,16173.16 %74.35 %76.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี   120,551247,955242,77772,752220,164218,15339.65 %11.21 %10.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2   171,111173,598171,17789,53385,85485,04047.68 %50.54 %50.32 %
สำนักงานสรรพากรภาค 11   166,889166,586164,25762,88754,98657,56862.32 %66.99 %64.95 %
ด่านศุลกากรเกาะสมุย   97,68898,33397,22140,42032,09929,10658.62 %67.36 %70.06 %
ด่านศุลกากรบ้านดอน   136,811134,454133,58779,69270,95282,56441.75 %47.23 %38.19 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี   364,537363,628358,983127,593131,939113,27165.00 %63.72 %68.45 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย   40,79340,44240,75024,53824,04222,12539.85 %40.55 %45.71 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน   31,39131,89331,67322,34922,95221,10028.80 %28.04 %33.38 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ   32,31933,22932,03012121299.96 %99.96 %99.96 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ   36,11336,43235,41913,65314,51313,36262.19 %60.16 %62.27 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8   61,74761,21454,842100,900111,398116,322-63.41 %-81.98 %-112.10 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   13,64911,12336,28025,43321,08121,655-86.33 %-89.53 %40.31 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   59,75253,64559,66969,49855,11263,486-16.31 %-2.73 %-6.40 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10   82,62441,67939,63432,30135,06724,36360.91 %15.86 %38.53 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,44338,55837,47311,80613,26915,77969.29 %65.59 %57.89 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี   38,40637,71737,18013,34813,76311,82865.24 %63.51 %68.19 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8   52,74251,10952,65747,37054,70954,42310.19 %-7.04 %-3.35 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   41,95141,77946,20542,17743,25343,813-0.54 %-3.53 %5.18 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11   60,50359,02257,07859,84860,97854,5221.08 %-3.31 %4.48 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   504,937526,866484,992107,953103,60887,87178.62 %80.34 %81.88 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี   32,33042,07732,64954,03966,76151,515-67.15 %-58.66 %-57.78 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   61,31960,82956,80029,96015,71420,64351.14 %74.17 %63.66 %
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี   60,34161,63858,84042,41641,83537,08829.71 %32.13 %36.97 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8   49,65139,70238,32333,45427,15926,33732.62 %31.59 %31.28 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี   207,249211,21470,436232,354226,499253,230-12.11 %-7.24 %-259.52 %
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี   3,855,1733,061,6522,713,2954,260,2483,941,4743,065,100-10.51 %-28.74 %-12.97 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)   110,848111,77799,253102,138103,531102,1407.86 %7.38 %-2.91 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   41,92943,30741,94118,72012,82223,21455.35 %70.39 %44.65 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)   47,26845,95545,15779,662109,45472,882-68.53 %-138.17 %-61.40 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)   101,522101,468127,502105,05770,903108,960-3.48 %30.12 %14.54 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10   95,96997,803102,496112,94593,82485,355-17.69 %4.07 %16.72 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง   22,23122,19029,4437,8469,0488,19164.71 %59.23 %72.18 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)   22,23122,19018,6505,1441,7299,33976.86 %92.21 %49.93 %
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   65,76282,56882,68460,30955,08153,3768.29 %33.29 %35.45 %
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)   36,33536,26935,76213,47712,55812,64462.91 %65.38 %64.64 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี   41,19940,84445,85012,98511,60816,23168.48 %71.58 %64.60 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   37,96737,71736,23018,59114,85911,41351.03 %60.60 %68.50 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   45,49745,71345,12336,38736,15438,31420.02 %20.91 %15.09 %
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   99,544114,768113,164621,6041,039,174570,077-524.45 %-805.46 %-403.76 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   105,392105,015101,10418,03718,05213,61882.89 %82.81 %86.53 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   80,49546,75141,1695,5063134,18093.16 %99.93 %16.98 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี   83,73388,23291,235158,769171,897146,964-89.61 %-94.82 %-61.08 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี   169,613163,914163,511173,971174,722173,222-2.57 %-6.59 %-5.94 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี   146,143146,182142,86927,50625,64429,26781.18 %82.46 %79.51 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   49,98244,40844,63952,02093,18753,211-4.08 %-109.84 %-19.20 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี   49,93048,64047,20231,40431,32030,21037.10 %35.61 %36.00 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี   60,58857,39956,15243,52544,82149,90128.16 %21.91 %11.13 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี   47,61351,79856,30242,14746,94354,09011.48 %9.37 %3.93 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8   330,422336,156309,14697,608174,811257,18870.46 %48.00 %16.81 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   104,489111,815104,152158,888163,758143,040-52.06 %-46.45 %-37.34 %
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี   971,067958,509899,419837,404861,910759,87713.76 %10.08 %15.51 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8   169,303168,092165,523169,440175,950147,241-0.08 %-4.67 %11.04 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   84,32886,79279,01757,44959,31351,57031.87 %31.66 %34.74 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   67,96069,64270,46852,32559,06053,49023.01 %15.19 %24.09 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี   755,311365,027277,723224,626165,192171,28970.26 %54.75 %38.32 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   53,45454,59947,94336,41335,96229,22131.88 %34.13 %39.05 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   47,57447,95547,47211,7664,97772,27175.27 %89.62 %-52.24 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี   34,06652,94352,18628,18827,94838,32717.26 %47.21 %26.56 %
สอนคนตาบอดภาคใต้   143,071142,931140,89670,30197,12771,48150.86 %32.05 %49.27 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   113,154248,753232,928143,371120,141101,689-26.70 %51.70 %56.34 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   578,458732,930925,681131,681134,545126,49277.24 %81.64 %86.34 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   479,108358,429253,046133,407204,548190,86272.16 %42.93 %24.57 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   666,057613,988643,514139,800115,701119,65279.01 %81.16 %81.41 %
วิทยาลัยการอาชีพไชยา   
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี   243,046223,976204,349257,262298,266319,126-5.85 %-33.17 %-56.17 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   825,434861,9672,550,849768,262697,744784,2016.93 %19.05 %69.26 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี   211,917207,348394,379314,843198,225199,032-48.57 %4.40 %49.53 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   2,297,5321,008,7561,006,098635,732552,940227,23872.33 %45.19 %77.41 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี   694,268716,318713,208318,821311,368282,09754.08 %56.53 %60.45 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   319,644321,748337,219259,215278,931282,27718.91 %13.31 %16.29 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11   37,07036,60735,0516121299.98 %99.97 %99.97 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)   59,46859,42859,862107,526111,10896,650-80.81 %-86.96 %-61.45 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)   31,81031,43729,65017,20016,32713,34045.93 %48.06 %55.01 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
รวม19,103,68817,096,05518,222,30213,472,10913,503,37311,751,03429.48 %21.01 %35.51 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 90 หน่วยงาน จาก 106 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   3,4133,1202,9999,5469,1567,043-179.72 %-193.50 %-134.85 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2,5082,4892,3751,9791,5631,09721.10 %37.21 %53.80 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี   
สำนักงานคลังเขต 8   
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี   5,27310,17410,02251546121590.23 %95.47 %97.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์   2,9042,9043,13252360141682.00 %79.30 %86.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน   4,7804,5954,6408501,03978182.22 %77.38 %83.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม   2,5112,5112,38219530813592.22 %87.73 %94.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา   3,7233,7233,7231,00688959372.98 %76.13 %84.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี   3,9193,9193,8391782208495.46 %94.40 %97.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา   5,9006,1286,12836328836593.85 %95.29 %94.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก   4,0484,0484,04877069249880.98 %82.90 %87.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง   3,8323,8323,83236640224790.45 %89.51 %93.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ   4,3244,1144,11480565957281.39 %83.99 %86.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน   3,0833,0452,81799996346867.58 %68.37 %83.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม   3,1262,9162,91651464842583.57 %77.77 %85.44 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร   3,5733,5733,80190653939074.64 %84.93 %89.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม   4,5204,5584,55811111199.75 %99.75 %99.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง   4,5364,5364,53648546225189.32 %89.82 %94.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน   5,1394,1754,1751,3211,20866274.30 %71.06 %84.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี   2,8262,8262,5228361,25492970.42 %55.63 %63.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ   5,0015,2365,44763778955287.27 %84.92 %89.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี   33,24537,09035,23810,8399,0537,52867.40 %75.59 %78.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2   21,17321,17321,1165,1673,2692,28775.60 %84.56 %89.17 %
สำนักงานสรรพากรภาค 11   55,61955,61955,6194,9053,9582,40191.18 %92.88 %95.68 %
ด่านศุลกากรเกาะสมุย   6,7977,0827,2151,5641,7801,37976.99 %74.87 %80.88 %
ด่านศุลกากรบ้านดอน   9,1068,2318,6681,5801,7071,46082.65 %79.26 %83.16 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี   117,671117,661117,66011,2549,1537,04290.44 %92.22 %94.01 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย   5,9766,1276,2603,2562,5962,79345.51 %57.62 %55.38 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน   5,1365,4895,6433,5193,7422,90431.49 %31.83 %48.53 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ   4,3354,5824,5821,5891,7191,93063.34 %62.48 %57.87 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ   7,5717,7617,5336,3936,1375,99215.55 %20.93 %20.46 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8   23,74823,76721,88413,95513,37412,18741.24 %43.73 %44.31 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   5,7844,6434,6432,1491,7902,67162.85 %61.45 %42.47 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   17,43816,27815,99211,08610,97511,19736.42 %32.58 %29.99 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10   98,31496,73696,4892,8871,9701,36797.06 %97.96 %98.58 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10,76810,76810,7683,3254,0883,32269.13 %62.04 %69.15 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี   10,68010,69910,6615,9775,2164,85844.04 %51.25 %54.43 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8   22,47319,17421,35712,80411,6278,25243.02 %39.36 %61.36 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11   24,29223,58923,57030,14822,25915,859-24.10 %5.64 %32.71 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   21,35921,47121,35947,01732,75925,642-120.13 %-52.57 %-20.05 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี   7,2109,5057,4257,3927,4324,095-2.52 %21.80 %44.84 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   19,72019,72019,72019,36712,70711,0591.79 %35.56 %43.92 %
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี   16,14616,52616,24113,1839,6755,52618.35 %41.46 %65.97 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8   19,04915,91115,91136,55523,62115,195-91.90 %-48.46 %4.50 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี   19,49119,49119,4912,1157424,91789.15 %96.19 %74.77 %
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี   11,89911,99211,95613,55414,70611,590-13.91 %-22.63 %3.06 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)   35,68836,16331,5994,3353,3802,69587.85 %90.65 %91.47 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   11,88712,76212,5535,7115,4584,24151.95 %57.24 %66.21 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)   17,14615,76616,8415,1833,7624,62569.77 %76.14 %72.54 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)   36,13136,13149,6053,1322,0054,11891.33 %94.45 %91.70 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10   37,23337,91739,57133,81329,30133,1469.18 %22.72 %16.24 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง   1,0751,0751,07586783383419.41 %22.52 %22.48 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)   97497494364868125433.42 %30.11 %73.03 %
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   1,1701,3141,32783874148828.37 %43.62 %63.24 %
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)   1,1081,1071,10845632,00195.98 %94.28 %-80.64 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี   11,41011,63814,0341126618399.90 %97.71 %98.69 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   14,03514,0929,8884,8544,8673,41465.42 %65.46 %65.47 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8,0748,1568,4155,2105,5474,74735.48 %31.99 %43.58 %
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   29,89530,02930,02935,24021,37321,806-17.88 %28.83 %27.38 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   15,84015,84015,84010,1798,0016,56835.74 %49.49 %58.54 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   18,61710,82010,8203,1791,2283,81582.93 %88.65 %64.74 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี   20,29020,48021,5261,6431,5331,15391.90 %92.51 %94.64 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี   29,42327,14128,09246,67836,02438,085-58.65 %-32.73 %-35.58 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี   17,43817,43817,15320,60017,73518,651-18.13 %-1.71 %-8.74 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   15,23212,87413,4455,5654,6765,05863.46 %63.68 %62.38 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี   15,13714,69914,4714,6543,4843,03369.25 %76.30 %79.04 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี   17,49516,94417,2868,3627,2066,93852.21 %57.47 %59.86 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี   10,82110,59211,0491,7781,5721,86783.56 %85.16 %83.10 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8   10,43110,66010,1375,4634,9333,93247.63 %53.72 %61.21 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   7,0887,4307,2654,4103,5232,35937.78 %52.59 %67.53 %
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี   19,12318,99917,91622,56519,55714,360-18.00 %-2.94 %19.84 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8   29,49129,14829,14811,7139,4348,41160.28 %67.64 %71.14 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   9,8319,4899,1852,6422,0071,67373.13 %78.85 %81.78 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   21,01821,81722,5396,7607,2975,68067.84 %66.55 %74.80 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี   10,10910,00710,0078,36237,9183,18717.28 %-278.91 %68.15 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี   11,96112,1139,3333,2392,9922,51172.92 %75.30 %73.10 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   18,57919,54919,5877,2544,2265,13560.95 %78.38 %73.79 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   11,23911,42911,5051,6311,30812,14185.49 %88.55 %-5.53 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
สอนคนตาบอดภาคใต้   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   5,20813,49913,7814,7973,5333,2307.89 %73.82 %76.56 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   25,81325,91825,9916,8366,8435,97873.52 %73.60 %77.00 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   20,40320,45720,3207,8905,7163,92661.33 %72.06 %80.68 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   61,42560,04058,6555,8427,5445,07490.49 %87.44 %91.35 %
วิทยาลัยการอาชีพไชยา   
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี   12,58412,19811,87315,19917,23613,464-20.78 %-41.30 %-13.41 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   19,80720,19815,1748,9298,9356,08754.92 %55.76 %59.88 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี   10,88610,8969,8232,4342,8142,63777.64 %74.18 %73.15 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   13,29712,80913,3356,5874,4923,49250.46 %64.93 %73.81 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี   248,688255,910264,73933,70529,45329,32286.45 %88.49 %88.92 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   13,51513,31713,6953,5923,3093,37373.43 %75.15 %75.37 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11   14,89115,59515,1951,1081,10886992.56 %92.89 %94.28 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)   18,49618,49618,49619,33414,03611,667-4.53 %24.11 %36.92 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)   2,2024,8895,78239611216582.00 %97.71 %97.15 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
รวม1,656,1421,662,3221,669,158687,598596,271505,58758.48 %64.13 %69.71 %